Ца ттигу лахъазан

Уттигъанну Аьрасатнал ХIу­куматрачIасса Финансирттал университетраву хьуссия жагьилсса бухгалтертурал, аналитиктурал ва аудитортурал дянивсса дунияллул халкьуннал конкурс.

Андриана Аьбдуллаева.
Конкурсраву гьуртту хьуссия щалагу билаятраясса 350 студент. Бяст ччаллил цалчинмур бутIуй студентътурал чирчуну дия элмий­сса эссе. Ва бутIуву ххув хьусса студентътал гьуртту хьуссар Москавлив хьусса кIилчинмур турданий.
Конкурсрал хIасиллайн бувну, бакалавриатрал 3 – 4-мур курсирдал студентътурал дянив цалчин­сса кIану бувгьунни Дагъусттаннал экономикалул факультетрал 3-мур курсрал студентка, Бархъаллал шяравасса ПатIимат Ибрагьимовал. ПатIиматлул уттинингу, Рес­публикалул ва Аьрасатнал личIи-личIисса конкурсирттай гьуртту хьуну, хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссар. Ванил ххуйсса кьиматир­ттай къуртал бувссар Бархъаллал школа. Цасса ПаччахIлугърал Экзаменну дуллалисса чIумалгу ванил 100-ния ливчусса баллу лавсун, школалул цIа гьаз дурссия.
Университетравугу ПатIиматлул цIа хьхьичIунсса студентътуравух дур. Щак бакъар ПатIиматлуя ххаллилсса пишакар хьуншиврий, ванил цикссагу ххувшавуртту уттиния тихуннайгу ласуншиврий.