«Комсомолка, спортсменка, аьнтIикIа»

Гьарца тталаткьини «Дагъусттан» РГВК-лий ккаккан дувай «Аьрщи ва агьлу» тIисса лакку мазрайсса передача. Инсантуран хъунмасса гъира бикIай ваних бурган. Ва передача хIакьину дачин дурну бур цила даву хъинну ххирасса, тамашачитал рязину личIан бан хIарачат буллалисса зунттал душ, ккули душ Карина Далиева.
Хъаннил байрандалул гьантригу бухьувкун, ва цуппа бувну зувира шинал муттагу бартлаглай бухьувкун, жу хьунабавкьуру Каринащал.


Карина Далиева бувну бур мартрал 15-нний 1993 шинал Южно-Сухокумск шагьрулий, Гугьаршал ва Нураттиннул кулпатраву. Ванин шин шайхту, Бакресс-Бажиганнал миналия кулпат бивзун бур Ккуллал шяравун. Халид Мурачуевлул цIанийсса Ккуллал 1-мур школа къуртал бувну бур Каринал арцул медальданий. Школалий дуклакисса шиннардий ва гьуртту къавхьусса мероприятие дакъар — балайрдал конкурсирттай, спартакиадарттай, олимпиадарттай ва цаймигу бяст-ччаллай. Ва бур Дагъусттаннал лагрулийсса ка дишаврил чемпионатрал ххюйлва ва лечаврил шамийлва чемпионгу. КутIану учин, ва бур «комсомолка, спортсменка, аьнтIикIа». ДГУ-лул журналистътурал отделениялийн дуклан буххавугу ванил тархъансса хасиятрацIун бавхIусса иш бухьунссия. Вайннал кулпатраву бур ххюва оьрчI – мукьва ссу ва ца уссу.


– Каринай, буси вила даврия, цукун багьра ина телевидениялийн?
– Дуккавугу къуртал дурну, 2015-ку шинал ттула шяраву бунува, хава-тIавар бакъа, «Дагъусттан» РГВК-лия, лакку мазрайсса передача дачин дансса инсан аьркин агьлай ур тIий, оьвкуна ниттичIан. На укунмагу бикъавсса кIану бакъахьунссар зунттал щархъай. КъакIула ттун ттула хиял Аллагьнал кабакьулуцIун ца хьуссияв, махIаттал хьура, ттулла дакIнин ччикунсса даврийн оьвчайхту. ТIайлабацIулун, на стажировка къадурнура кьамулгу бувнав. БакIрайва ттун кумаг бувайва Марианна МахIаммадовал, цIанакул ва буссар Миллатирттал жяматийсса ва политикалул иширтталсса буллалисса отделданул каялувчину.

– Вин дакIний бурив цалчинсса вила даврил аьрххи?
– Гьай-гьай, ххуйну дакIний ливчIунни цалчинсса ссапар. Жу лавгссияв Ккуллал райондалийн шяраваллил хозяйствалул тагьар ххал дан. Га кIинтнилми минардая гъинтнилминнуйн ятту-гъаттара куч буллалисса чIун дия. Хъусрал-ЧIарттал Оьлла-Арив ккуллал яттил къуш буну, хIухчалтращал ихтилатрай бунува, кIива-шанма хъунисса ятти-ккаччив операторнал хъирив хьуну, камерагу кьабивтун, ливхъун нани­сса чIун хъамакъаритай. Тания шиннайри ттул даврил дайдихьу хьусса.

– Вилла даву цуксса захIматссаннун ккалли дара ина?
– Даву дак1нил ларсъсса духьурча, харжирах къабурувгун, яла захIматмургу бигьану чIалан дикIайхьунссар. Агарда ттуцIуна ца-кIия зузузалагу ивкIссания, хъиннува ххуйну бикIанссия – ца темалух луглан, ца — съемкардайн занан, ца текст чичлан. Амма ва каналданий гьарца миллатрая ца инсаннансса бакъа штат ккаккан бувну бакъар. Утти гьарца передача лакку мазрая оьрус мазрайн таржума даву тIалав дуллай бур жуяту, цайми миллатирттал инсантурангу бувчIланшиврул. Ва бур даврил яла захIматмур ва чIун лагаймур бутIа. На, ттулассаннуцIун, лазгиял, нугъайнал, цIахъюрдал передачарттал монтажгу дувай­ссар. Кувнная кувннал даврил хIакъи-хIисав лахьхьайссар, кIи- дачIайссар.

– Шяраваллаву ялапар хъанахъисса инсантуран яла жапамурну вин ци дизай?
– Гьарцагу шяраву гайра-гай захIматшивуртту хьунадакьай: газ бакъашиву, ххуллурдал чарагьатшиву, ттукI бакъашиву. Царай шяраваллу телефондалул связь дакъассагу хьунадакьай. ДакI къума лагай, школартту бакъасса щархъив ккарккув­кун. Амма шяраваллаву яхъанахъисса агьали цивппа тIурча, цукун захIматсса шартIру дунугу, дакIру тIиртIусса, кувннал чIарав кув бацIайсса бур.

– Вила чулухуннайсса критика цукун кьамул дара ина?
– Критика кьамул дувара бигьану. БакIрайра дикIайва хъиннура гьарзасса аьй-бювкьурду, му махъ мукун къаучайссар, укунни учайсса тIий. Тамашачитуран ччимур буван хIарачат буллан бикIару. Миннан балайрду, тяхъашиву дусса передачартту ччан дикIай, амма, каналданул хъуниминнал ва музыкалул программа дакъар тIий, миннун личIину хъуннасса чIун харж дан къашай. МаслихIат бан, ка-кумаг бансса кIанттай, социальный сетирдай аьркин бакъасса затругу чичлан бикIай, хаснува передача оьрус мазрай дачин дуллай бур тIий. Гьуртту хъанахъиминнал дянивгу чIявуми итххявххун лакку мазрай ихтилат бан шайсса къабикIайхха.


Утти гьарца передача лакку мазрая ­оьрус мазрайн таржума даву тIалав дуллай бур жуяту,
цайми миллатирттал инсантурангу бувчIланшиврул.


Мура тагьар дикIай цайми миллатиртталгу. Агарда хьхьичIва оьрус мазрайсса интервью ккаккан дуван къабу­чIину бивкIхьурча, ягу ца минутI­райн бияннинсса ихтияр дулайсса диркIхьурча, цIанарив миллатирттайсса мазурдил передачарттугу оьрус мазрайн таржума дуллали буллай буру, оьрус мазрайсса ихтилатгу итабакьин багьай. Ца ттуйн хъар шайсса тагьар диркIссания, на лакку мазрайсса дакъа къадувантIиссия.

– Ци учинна цIанасса жагьи-жугьултрая?
– Лакрал бур хъинну ххуй­сса, хьхьичIун ливчусса, итххявх­сса жагьи-жугьулт. Шагьрурдай ялапар хъанахъиминнан хьхьичIва-хьхьичI аьркинни ниттил маз лахьлан, кулпатирттаву лакку мазрай гъалгъа тIун. Лакку мазрайсса кказит, журнал чичара увкукун, лакку маз санбакъул буллалиссагу хьунабакьай. Зунттал кIанттурдай ялапар хъанахъиминнан тIурча, оьрму бигьану бутлансса шартIру хъина тIун бикIара, шяраваллава къалихъланшиврул. Яла-яла хъина ххуйсса харжру бусса давуртту. Ххуй дакъасса тIуллахун багьлай бур бигьану арцу ляхъланшиврул.
– Вила пикрилий, оьрмулувусса тIайлабацIу му бахттирив ягу захIмат­райнусса бияларив?
Ттул пикрилий, тIайлабацIу захIматрая нигьа къабусайминнан шайхьунссар. ТIайлабацIу най бунува къашайхьунссар, ссавур дурну, пикри бувну къуццу тIун аьркинхьунссар.

– Ина инава талихI бу­сса инсаннан ккалли барав?
– Учин бюхъанссар, талихI бусса бура куну. Нину-ппу сагъ-саламатну бур, ттунна ччисса даву дур, ялув магъи дур. Оьрмулуву бахтти бусса бура учирчагу, къабяйкьинссара. Нава ччисса, ттунагу ччисса дакIнил дус хьунаакьирча, хъиннува талихI бу­сса бура учин бюхъанссия.

– Ци чIа учинна жула хъаннин 8-мур мартрал кьини?
ЦIанасса заманнай дакъахьунссар дунияллий дакьаврияр хьхьичIунсса цичIар, ниттихъал дакIурдий паракьатшиву ликканнав, Украиннавусса хасъсса операциягу къуртал хьуну, цIуллуну-сагъну ичIунмай арсру зана хьуннав. Яларив – цIуллушиву, талихI, чаннасса, ххарисса оьрмулул лахIзарду.