Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттавух гьурттушиву дувара

Мартрал 15-17-нний хьунтIий бур жунма цинявннан агьамсса ва жаваблувсса иш – Аьрасатнал Федерациялул Президентнал бувчIавуртту.

Ва дур жущава, билаят­рал инсантураща, жу­ла паччахIлугърал ялун бу­чIантIимунийн асар биян бан бюхъайсса чIун, дунияллул гъунттулу жува лайкьну яхъанансса, жула мурадру буручлансса ва аькьил­сса политика дачин дуллансса лидер увчIуну. Гьарцаннахь тавакъю буллай ура, бувчIавурттай гьуртту хьияра тIий, зула чIу зуна лайкьну чIалачIисса, жула билаятрал агьамсса масъалартту бартбигьин бюхъайсса кандидатнахлу буллуну.
ДакIний битияра, зу чIу булаврил мяъна диялсса дуссар, хIасил, ца чIунилгума бюхъайссар асар биян буван бувчIавурттал хIасиллайн. Хьияра жаваблувсса инсантал, чIалачIи дувара зула гражданшиврул кIулши ва жула Ватандалул ялун бучIантIимунил къайгъулий бушиву.
Бухьхьияра мартрал 15-17-нний бувчIавурттайн ва булара зула чIурду Аьрасатнахлу, ялун бучIантIимунихлу, жула уздансса багьу-бизулухлу!

Р. Къардашов