Аьпалунсса багъру

ЦIуссалакрал райондалий бугьан най бур Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса операциялий чувшиврий жанну дуллу­сса аьралитурал аьпалунсса багъру.

«Аьпалул багъру» бугьаврил сипталущал увккунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МаматIи ХIамзатов. Багъру бугьан най бур ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал шяравун бухлахисса ва ЦIуссалакрал шяравусса паркрачIан гъанну.

Шиккува кIицI лаганну, Республикалул бакIчи Сергей Меликовлул муниципалитетирттал хъуниминнайн дурну диркIшиву «Аьпалул багъру» бугьлансса оьвчаву. Язиминнал аьпа абад бансса аьрщарай бугьантIиссар аьралитуран цанма-цанма цIа кусса мурхьру бакъассагу, чIявусса цаймигу.

Мурхьру бугьаврил акциялувух гьуртту хьунтIиссар муниципал къуллугъирттал зузалт, депутатътал, жагьилтал, аьралитурал ниттихъул, кулпатру ва мачча-гъанми.
ЦIанасса ппурттуву аьпалул багъру бугьан ккаккан бувсса кIанттурдай зий дур хасъсса техника. Мурхьру бугьан най бур сентябрьданий.

Имара Саидова