АьнакIул оьрчIал бакIрачIан бувкIмур

Дунияллул халкьуннал дянив­сса Ниттил мазурдил кьинилул хьунин Лакрал театрданул «АьнакIул мусил оьрчI» тIисса В. Орловлул магьлуясса яргсса музыкалул спектакль ккаккан бунни ЦIуссалакрал райондалул Чапаевкаллал школалул ва Новостройрайсса ЦIуссаккуллал школардал мюрщими классирттал оьрчIан. Спектакль лакку мазрайн бувцуну бур С. Хайдакьовлул.

Режиссер – И. Казиев. Художник — А. Аскаров.
Спектакльдануву кка­ккан дурну дур нитти-буттал, хьхьичIра-хьхьичIрив — буттал ччаву. Ччаву хIасул шаврия буслай бур тIуркIулийну, оьрчIан бувчIинсса мазрайну. Декорациялул ва яргсса костюмирттал чIава тамашачитал буцлай бур магьлул дунияллийн. Хъярч-махсаралул ва персонажирттал рихшантирттал спектакльданухух гьан уллай ур хъунамагума.

ХIиллакар цулк1лул бакIравун бухлай бур, къаричIату ва къужлу­чIату мусил ккунук бавцуну, ганий щябивкIун, мусил ккунукру байсса аьнакIи буккан бансса пикри. Мукун цулкIлун ччай бур авадан хьун. Цила пикрилия бурцIихь бувсун, щала мурад ганий бихьлай бур, кьюлтIну шяравун лавгун, ккунукгу бавцуну, гива аьнакIул оьрчI дукканцIа ганий щябикIан. Иш цулкIлун ччисса куццуй байбихьлайгу бур, амма, аьнакIун кIанттай, дунияллийн буклай бур ажари. БарцI цила ппу ххай, ажари бур ганищал ттюнгъану. Оьсса бурцIил дакIгу дарссуну лаглай дур. Хъуниминнангума асар хьунни аьнакIул оьрчIал бакIрачIан бувкIмур, мюрщултран къавхьуну личIанссарив, зува пикри бувара.

ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал