Аьпалул ва дягъулул кьини Ваччав

22-нний июньдалул Ккуллал райондалул бакIчинал буржру биттур буллалисса Чупанов Адам, ванал хъиривмий Илиясова Сабрина, Чаринов МахIаммад, райондалул ветерантурал Советрал председатель Загъидиев Аьбдул,

Ваччиял шяраваллил бакIчий МахIаммадов Арсен гьуртту хьунни аьпалул ва дягъулул кьини дакIнин дутлатисса иширттавух. Шиккува гьуртту хъанай бия райондалул администрациялул зузалт, идарарттал каялувчитал, зузалт ва культурал зузалт. Вайннал тIутIив дирхьуна Ваччиял админстрациялул хьхьичIсса гьайкалданучIа ва Ваччиял майданнивсса кIийла СССР-данул виричу хьусса АьхIмад-Хан Султаннул гьайкалданичIа. Шиккура хьуна дягъулул кьинилун хас бувсса махъру лахълахъисса митинг.

ХIажимурад ХIусайнов