Хияллу барт лаганнав зул оьрчIру

30-нний июньдалул Ваччавсса культуралул къатлуву хьунни 2017-ку шинал урчIва ва ацIния цава класс къуртал бувсса оьрчIал бал.

Ганинин Ваччавсса майданнив буван икьрал дурну диркIсса бал, гъарал ларчIун дикIаврийн бувну культуралул къараву буван багьуна. ОьрчIал мажлис байбишиннин хьхьичI ларгсса дуккаврил шинал жямирттая ттухь бувсуна Ккуллал райондалул УО-лул каялувчинал ХIаммакIуева Альбинал.
— Ва гьашинусса дуккаврил шинал урчIва класс къуртал бувунни 80 оьрчIал, ацIния цава класс къуртал бувунни 53 оьрчIал. Вай 11 класс къуртал бувсса оьрчIава шама оьрчIал школа къуртал бувунни мусил медаллу ларсун. КIицI дуванна миннал цIарду: ХIаммакIуева Юлиана ЧIяйннал школа,Тариев Рамазан ва ХIасанова Къурбанкъиз Ккуллал 1-мур школа.Вай кIицI бувсса оьрчIру дарсирдаву бакъагу спортраву, олимпиадарттай гьуртту хъанай дуклаки шиннардий хьхьичIунсса оьрчIруну бивкIссар.Гьашинусса ЕГЭ дулаврил хIасиллугу дукIунияр ххуйну хьунни. Ва иш укун шавриву школарттал учительтал УО-лул пишакартал ялув бавцIуну оьрчIру экзаменнайн хIадур баврил хIасилну хъанахъиссар. Жу мукунма пикри барду личIи-личIину школарттай къабуллай итабакьаврил баллу, школа къуртал буллалисса оьрчIру бавтIун райондалий буван итабакьаврил бал.
Яла байбивхьуна оьрчIал школа къуртал баврин хас бувсса мажлис ва тяхъашивуртту.Мажлисраву гьуртту хъанай бия: Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривмий Илиясова Сабрина,Чаринов МахIаммад, зунттал районнайсса Дагъусттаннал БакIчинал вакилнал хъиривма Салихов Аздар, райондалул УО-лул каялувчи ХIаммакIуева Альбина, школарттал директортал, завучтал, оьрчIал нитти-бутта ва цивппа оьрчIру.
Дайдихьу хьуна Аьрасатнал ва Дагъусттаннал гимру щаллу даврийну. ОьрчIру школа къуртал баврищал барча бувуна Илиясова Сабринал, Чаринов МахIаммадлул, Салихов Аздардул, Ккуллал 2-мур школалул завучнал Ризванов Кьубанчил, Ваччиял школалул директорнал Мирзоева Бажил, УО-лул каялувчинал ХIаммакIуева Альбинал ва нитти-буттахъал. Гания гихунмай цал урчIва класс ххювардайну къуртал бувсса оьрчIан буллуна аттестатру ва бахшишру. Ганияр махъ школа мусил медаллайну къуртал бувсса ХIаммакIуева Юлианан, Тариев Рамазаннун, ХIасанова Къурбанкъизлун дуллуна медаллу, Ккуллал райондалул администрациялул чулухасса барчаллагьрал чагъарду, арцущалсса конвертру ва луттирду. Вай барча баву дуллай бия: Илиясова Сабрина, Салихов Аздар ва ХIаммакIуева Альбина. Гания гихунмай циняв школа къуртал бувсса оьрчIру сахIналийн гьаз хьуну дайдирхьуна тяхъашивуртту, балайрлу учаву, къавтIавуртту. ОьрчIру барча буван хъинну хъуннасса гьурттушиву дувуна райондалул шяраваллал культуралул зузалтрал. Миннавуз бия: Вихьуллал къавтIалт, Хъусращиял Зульфия Даллаева, Гриша Ванатиев, СумбатIуллал культурал къатлул каялувчи ПатIимат Каптарова, Вихьуллал ва Ваччиял оьрчIал багъирттал оьрчIру, Дагъусттаннал балайчитал Муъминат Юсупоава, Ямлихан ХIажиев, Хъювхъиял школалул дуклаки оьрчI Аьлибаг Кьурбанов, райондалул культуралул къатлул зузалт Асият МахIаммадова, Шавлухъ Салихова ва цаймигу. Мажлис-бал лахъи лавгуна шанна ссятрайсса. Мажлисрал азирданий медаллайну школа къуртал бувсса оьрчIал барчаллагь куна цала учительтурахь. Ганияр махъ гъаралгу кьадагьну кьатIув бувккун хъамакъатитулун суратру рищлай бия оьрчIру, нитти-бутта ва учительтал.

ХIажимурад ХIусайнов