АхIмадлул гьунарду

Луттирду ккалаккисса, суратру дихьлахьисса, пластилиндалия ци-дунугу дуллалисса, хIасил, творчествалухун багьсса оьрчIру ккавккукун, ххари хъанахъисса замана бувкIун бур. Туну, мюрщимигу, хъунимигу телефоннавун кьувтIуну бур. Ттула коллегачIан лавгтарив нагу тамаша буллан бикIара ванил арснал усттарсса карунних дурсса караматирттай, чIивисса оьрчIал фантазиялул аваданшиврий.

МахIачкъалаллал 16-мур шко­лалий дуклакисса АхIмад ХIусайновлун дахьра 11 шин дур. Ванал пластилиндалия дурмур ккаркма махIаттал хьунтIиссар.
АхIмад Аьхъаратусса Сулайманнул ва Хъусращиял шяравасса жул коллега Имара Саидовал арсри. Ванал коллекциялуву да­къассарагу дакъар: инсантал, жанаварт, лелуххант, мультфильмардал персонажру. Цаннияр ца ххуйну бувсса къалипру. АхIмад пластилиндалухун агьну ур чIивинийва, ччаннай ацIайхтува учирчагума къабяйкьинссара. Инсан цала гьунар бумур чулийнай кIункIу шайссар учайхха.

Ванангу циняв игрушкарттава пластилин ххира хьуну дур.
– Щаллусса кьини зурчагу пластилиндалуха, бизар къахьун­тIиссар. КьатIувай личIину ччай къаачайссар. Ттула къалипру буллай шава ацIанна тIун икIай. Хъамалу бувкIсса мюрщи оьрчIал ка щуну, ци-дунугу зия дарча, на ва дакI дирхьуну, захIмат бувну дурссия тIий, рязи акъа икIайссар. Зузисса кIанугу лазилавкьуну, гьарзат цила-цила кIанттурдай дирхьуну дикIайссар, – буслай бур Имара.
АхIмадлул давурттайну чIалай бур ва мяйжаннугу гьунар бусса оьрчI ушиву. Гьунаргу ванаву ца бакъар. Зун ккаккан хъина ванал цала блог дачин дурсса куц. Сисаву, аьчухшиву, бусан-учин кIулшиву. ХIадурнасса журналист. Цала подписчиктурахь АхIмад буслай ур, цумур къалип цукун бан аьркинссарив, цIухлай ур: «Утти ци дави, зун ци ккаккан ччива?» – тIий.

ОьрчIавусса гьунар чIалан бивкIукун, Имарал гьан увну ур ва Smeet Center-данийсса оратортурал курсирдайн. Шиккугу АхIмадлул хъисвагу гьанавиххи къавхьуну дурну дур цала презентация. Ва мукуна гьуртту хьуну ур пластилиндалуха зузисса оьрчIал дянивсса конкурсрай. Уттигу ванайн мастер-классру ккаккан бан оьвтIисса кIанттурду бур.
АхIмадлул давуртту ххуй дирзун, ванащал кIул хьун, вай гьант­рай вайнначIан хъамалу бувкIунни «Дагестан» РГВК-лул журналист ПатIимат Бурзиева. Утти «Удивительные горцы» передачалул сериялуву жула АхIмадлуясса сюжетгу дуккантIиссар. Ва передачалувугу АхIмадлул ккаккан бунни мастер-класс. Пластилиндалия зунтталчув увну, мугу журналистнан бахшиш унни.

– Утти ттул коллекциялуву лайкь­сса кIану бугьантIиссар АхI­мад­лул бахшишрал, – тIий бур ПатIимат.
Цалчинсса передача хъин дайдихьу хьуну лякъиннав. Гьавас къалещаннав, кару къадарчIаннав.
Творчествалул ххуллий так тIайлабацIуртту ва хьхьи­чIу­ннайшивуртту.

Андриана Аьбдуллаева