Ххуллийсса хьунабакьаву

Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал председатель Заур Аскандаров Нугъайнал райондалийн къуллугърал аьрххилий нанисса чIумал хьунаавкьунни Лакрал райондалийн гъинтнил бизанттайн яттищал нанисса Илдар ЦIаххаевлущал.

«Жамал Мусаев» КФХ-лул ятту бивкIссар Терек нех хьхьиривун дагьлагьисса кIанай кIинтнил даэлий.
Заур Аскандаровлул цIухху-бусу бувна хозяйствалул ишир­ттал, захIматсса масъаларттал хIакъираву.
Илдар ЦIаххаевлул бусаврийну, яттил кIи ххуйну дуртун дур, тамансса чIиругу бувну бур, кIанттул жинсирал ятту дикIул жинсирал яттищал лувгъи буллай бур.
ЗахIматшивурттал хIакъираву тIурча, Илдардул спикернахь тавакъю бувна Терек нех хьхьиривун дагьайсса кIанай левкьсса ламу цIу буван. Мунилшиврий цаппара гьантрал чIалну бувккун бур ятту даэлия. Ялагу хIухчалтрал бувсуна ппал даххан бюхълай бакъашиврул хIакъираву.
Заур Аскандаровлул бувсуна бур вай масъалартту ххал бигьин тIий бушиву, вай бартбигьинсса ххуллурду ккаккан бантIий бушиву ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалущал цачIу.
Илдар ЦIаххаевлул бувсуна цала хъунама уссу СВО-лий ушиву ва ванал хозяйствалулссагу цува буллай ушиву. Ванал бувсуна уссихь­гу, ванащал талатисса гьалмахтурахьгу аьла-ссалам буллай ушиву ва чIа тIий ушиву чIал къавхьуну шавай зана шаву.