Оьрму оьрчIан харж бувсса чIумал

Дунияллий инсаннал дурсса чувшивуну чIалан дикIай мунал узданну, яхIирай оьрму бутаву, марцIсса цIа кьаритаву. Мукунсса инсаннал щавщи цайминнайнгу бияй, мунал лякьлуя бивз+сса наслугу чIявуну мукунмасса шай.

Аьвдуллагьлул арс Рамазан Амираьлиев увну ур Ккуллал райондалий Ккуллал шяраву 1930-ку шинал. Буттал шяраву школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Гъумучиял педучилищалийн. Му буккайхту, ца шинайсса математикалул дарс дихьлай ивкIун ур Ккуллал школалий. Яла 1951-ку шинал лавгун ур армиялийн, зана хьуну ур чIавама лейтенантнал чиндалуву.
ОьрчIсса чIумалсса шинну Рамазан дакIнийн дичлай ур укун:
— Хъу-лухччинуха, ятту-гъатта­раха зий, захIмат буллали­сса зун­ттал халкьуннал ялун бивуна ­оьсса хавар. Байбивхьуна Хъунма­сса Буттал кIанттул цIанийсса дяъви. Хьхьу-кьини къакуну, чIивири-хъунни къакуну, зун багьуна цинявннан. Нагу нис духхуну, илхъичину хIухчуну, яттичIа, колхозрал давур­ттай зий, шаймур буллай икIайссияв. Ттун 2 шин дусса чIумала ивкIуна ттул ппу. Мукьва оьрчI ччаннай бацIан бан хъунмасса захIмат бивхьуссар жул ниттил. Ссурвал Аминат ва Муъминат колхозрал давурттай захIмат буллай, Бакрес-Бажиганнайн занай, ниттицIун зий бикIайссия. ЗахIматсса чIунну дия. Ттула уссил АьлилхIажинал ду­ккиннин на цалсса зий ивкIра. Яла, уссил дурккуну мукьах, мунан зун багьуна, на дуклан лавгссияв. Уссу зий уссия Ккулув дарсру дихьлай. Жу кIинналагу бувккуссия ДГУ, на – хим-биологиялул, АьлилхIажинал – филологиялул факультетру.
ХIакьину Дагъусттаннай машгьурсса профессор, филологиялул элмурдал доктор АьлилхIажи Аьбдуллаевлул цIа къабавсса, къакIулсса чансса бакъа бакъахьунссар.
Цалва язи бувгьусса учительнал пишалий зий Рамазаннул дурну дур 56 шин. Ххаллилсса учитель ушивруцIун, Рамазан ия школалул ахънил ялувсса агроном зумунусса каялувчигу. Му ахъниха къуллугъ буллай, микку зий, ххуй-ххуйсса зат­ру хьун дуван оьрчIан лахьхьин буллай ивкIссар. Му багъраву хьун дурмур (хъунисса къур, нувщи, ла­ччул чимус, чIикIунтIа) дирхьусса посылка гьан дурну диркIссар Москавлив ВДНХ-лийн – ккаккиялун дишин. ВДНХ-лия дуркIссар школалун ХIурматрал грамота. Мукьра шинай Москавлив ХIурматрал улттуй диркIссар школалул цIа. Ххуйну зузисса Усттарова Индира (7-мур классрал дуклаки душ) гьан бувссар Москавлив 15 гьантлий­сса ВДНХ-лущал кIул хьун, экскурсия бан, кIантту ккаккан, дуллуссар мунин грамота ва арцуйнусса бахшиш. МахIмудова Зоянгу дуллуссар «Юная участница ВДНХ» медаль ва 25 къуруш арцул. КIа багъраву хьусса затру жяматрайхгу дачIайсса, даххайсса диркIссар.
ДакI тIайлану оьрчIру тарбия баврихлу ва ххуйну зат ла­хьхьин баврихлу Рамазан лайкь хьуну ур «ДР-лул лайкь хьусса учитель» тIисса цIанин. Ва хъанахъи­ссар «АьФ-лул халкьуннал дуккаврил отличник» ва захIматрал ва дяъвилул ветеран. Ларсун дур цимирагу ХIурматрал грамота, арцуйнусса бахшишру ва барчаллагьру.
Рамазаннул учениктурал хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу­ссар республикалул олимпиадар­ттай. ХьхьичIунсса учительшиврий ва гьан увссар МГУ-лувун, кIулшиву гьаз дайсса курсирдайн.
Рамазаннул чIарав бур ххаллилсса хъамитайпа, ванал оьрмулул дус Саидат. ЦачIава школалий учительну зузисса Саидат бувцуну бур ванал 1965-ку шинал. Саидатлул бувккуну бур Буйнакскаллал педучилище ва Дагъусттаннал пединститут. Ванилгу дурну дур школалий зий 46 шин. Рамазаннул ва Саидатлул цачIу оьрму бутлай гьашину хъанай дур 52 шин.
Укунсса инсантурая, вайннал бувсса захIматрая хъамабитан къабучIиссар. ЦIанакул ветеран пенсиялий ур. Амма оьна къаацIай, вани-таниха зий, шаймур буллай. Ва ур мюрщиминнал, хъуниминнал, жагьилминнал насихIатчи, маслихIатчи. Вания тихунмайгу чIа учинну Рамазаннун лахъисса, цIуллусса оьрму, ахир хъиннийн-ххуйнийн дуккаву.

Камилат ХIажиева,
ш. Ваччи