Сийгу, цIагу

Цува зий ивкIсса давурттай хъуни-хъунисса мурадругу хьхьичIунну ва лажин кIялану бартбивгьуну, полковникнал чиндалуву чулийн увксса чувнан, ЧIяйннал жяматрал лайкьсса вакилнан Абумуслимлул арс Багъатиров Гьаруннун вай гьант­рай хъанай дур 80 шин.

Учкъулагу къуртал бувну, армиялийн лавгун махъ Гьарун ххаллилну къуллугъ буллай ивкIун ур Ленинградуллал областрайсса ссавнил леххултрал армиялул штабрай. Аьраяллил буржгу лавхъун, зана хьуну мукьах увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетравун. Мунил физикалул факультетгу къуртал бувну, зун ивкIун ур Дагрыбалул автобазалий экономистну. Даймуниву итххявххун чIалачIисса пишакар чIал къавхьуну ивтун ур мува базалул хъунама инженерну.
Муниннин дурккумуний гьашиву къадурну, цалла дуллали­сса даву хъиннура усттарну ла­хьхьиншиврул, карчI къадурну, увххун, заочнайну къуртал бувну бур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтгу – автомобиллал отделение.
ЧIунгу, паччахIлугъгу даххана хъанан диркIун, Дагрыбалул автобазагу Налогирттал къуллугърахьхьун буллувкун, Гьарун зун ивкIун ур миккува автомобиллал гаражрал начальникну, хIаписарнал къуллугърай, майорнал чиндалий. Муния махъ, гьарца ххуллу-ххуттаву бю­хъугу, хIарачатгу ххину зузисса къуллугъчинал хIалал дурну дур полковникналмур чингу. Пенсиялийн отставкалийн увккун махъгу Гьарун авцIуну ур ги­ккува — цалчинмур категориялул инженерну.
Цала оьрмулул дус, Ханзадащал архIал (вагу бур цилва оьрму бусравсса хIакиннал пишалун хас бувсса инсан) вайннал хъуни бувну бур кIия арс ва ца душ.
Цала жяматралгу, агьлу-ав­ладралгу дянив сийгу, цIагу цIакьсса, хIурмат ххисса Гьарун ниттил увну кIицI лаглагисса 80 шинал юбилейгу барачат дуллай, чIа тIий буру ванан чIярусса цIуллусса шинну! Итаннав ина вила буциринная щалихханнин! ЧIявуссаннансса эбратри ина бувтсса оьрму.
Жул корр.