Шаллал жяматрал арс

Ххуйманая чичин тачIав къачIалссар тIий, чичлай ура Шаллал шяравасса полковник Къашкъаев Мустапанаясса ттула махъ. Увну ур Мустапа ЧIарадиял райондалийсса лакрал шяраву 1948 шинал.

Буттал шяраву школагу бувккуну, увххун ур Дагъусттаннал университет­равун, къуртал бувну бур мунил радиотехникалул факультет. 1991 шинал тIурчан, къуртал бувну бур мува университет­рал юридический факультетгу. Зий ивкIун ур Дагъусттаннал виваллил иширттал органнаву личIи-личIисса къуллугъирттай, МВД-лул управлениялул хъунаманайн ияннин. Милицанал полковникнал чиндалуву отставкалийн увккун ур.
Мустапанал ппу Оьмаригу, Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи зий ивкIун чIярусса ххуй-ххуйсса давурттай ЧIарадиял райондалий. Амма, ппу ччяни ивкIуну, ниттихун багьну бивкIун бур шанма оьрчI, дяъвилия махъсса тай яла захIматми шиннардий.
Ниттища Султаннуща бювхъуну бур 2 душ ва арс дуккингу бан , тарбиягу бан.
Мустапанал нитти-буттал цIа цIанакулгу ЧIарадиял райондалийсса агьулдануву ххуй чулий кIицI дуллайнма бур.
Мустапа Оьмариевич уттигу хьхьичIххуттай ур. Гьарца бивкIу-буккулий ияй Шалив ва Гъумуксса цала гъан-маччаначIан. Пенсионерда тIий, щяивкIун акъарча, оьрмулуву чялишну сукку тIийна ур. Дур хъуннасса дача, ванан кIулли зун ва игьалаган. ЧIявуну ияй цува зий ивкIсса коллективрачIангу. Мустапанан ххирар цала миллат, ххирар миллатрал кказит «Илчи».
Мустапанал оьрмулуву кIицI ларгсса 70 шинал юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру лакрал бусравсса арснан цIуллушиву, цIу-цIусса ххаришивуртту ва хъиншивуртту. Мукуна уттаванува итаннав ина Заннал уттигу чIярусса шиннардий!
ХI. Давыдов,
халкьуннал дуккаврил
отличник,
ш. ЧIурттащи