«Музейрдал хьхьу»

Гьарца шинах кунна, гьашинугу лавайсса даражалий хьунни жулла республикалий «Музейрдал хьхьу» тIисса акция. Ванил лагрулий республикалул музейрдаву хьунни личIи-личIисса шадлугъру. Гьашинумур акция хьунни «Тарих ва тарихру» тIисса цIанилу.

Музейрдал хьхьунил шадлугъирттавух гьуртту хьуна республикалул дуккаврил идарарттал студентътал ва педагогтал, паччахIлугърал ва цайнува цивппа хьусса коллективирттал артистътал, чIявусса хъамал, вайннавух къачанъя республикалул кьатIату бувкIмигу.
Халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул 100 шинал юбилейгу хIисаврайн ларсун, музейрдал чIирттайн лархъун дия ванал оьрмулувасса ва творчествалувасса суратру, назмурду. Артистътал тIурча, щаллу буллай бия ванал мукъурттийсса балайрду.

Акциялул лагрулий дуллалисса давурттаву хъуннасса къулагъас дурну дия яла мюрщими гьурттучитурах. Мюрщулт ххарину рязи хъанай бия цанна аквагрим дуван, хъунмасса гъирарай гьуртту хъанай бия бартбисуртту щащайсса, сурат дишай­сса, кIяла кьурукьирттал оригами ва цаймигу затру дувайсса куц ккаккан буллалисса мастер-классирттай.
Ккаккиялун дирхьуну дия аьвзалзаманнул затру, мукунма заргалтурал нажагь бакъа къаккаккайсса коллекцияртту. Шиккува заргалтал ва халкьуннал канил пишардал цаймигу усттартал буллай бия мастер-классругу.