ДакIний личIансса мажлис

ДакIний личIансса мажлис

ДуркIун дур, махъва-махъсса гюнгутIул байраннугу махъ лирчIун, дянивсса ва ларайсса дуккаврил идарартту къуртал бувну, дипломру кIунттил бувгьусса, ванийну нину-ппу ххари буллалисса чIунну. Укунсса иширацIун бавхIусса тяхъасса мажлис хьунни уттигъанну Ялув ЧIатлухъиял шяраваллил Культуралул къатлул директор ХIашимов Михаиллул хIаятраву.

Лаххайкун щюлли лархсса мурхьирдал ххютулу, жюр-жюргу тIий, чIарах нанисса чIири неххал зуманицIун бавтIун бия хъамал. Ва иширансса багьананугу хьуна, 2016-ку шинал мусил медальданий Ялув ЧIатлухъиял школагу къуртал бувну, Дагъус­ттаннал паччахIлугърал медициналул университетравун увххун, вагу ххуй­сса кьиматирттай къуртал бувну, хIакин-педиатрнал диплом лавсун увкIсса ХIашимов Аьдил Михаиллул арс.
Аьдиллул хасну хIакиннал пиша язи бугьаврил бияла бухьунссар Михаиллул хъунама уссу ХIайдар бюхъу-гьунар ххи­сса хIакин ушиврухьгу. Лавайсса даражалул хIакин, Аьрасатнал Федерациялул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отличник ХIайдар, 1991-ку шинал Томскалий медициналул институтгу къуртал бувну, зий ур Волгоградуллал областьрал оьрчIал клиникалул азарханалий хIакин-педиатр-неонатологну.

Мажлисрай ХIайдардущал бия ванал душгу, Волгоградрай медициналул университетгу къуртал бувну, хIакин-кардиологнал диплом канил бувгьусса Лиана. Ва цIанакул дуклай бур ординатуралуву. Ванил хъунмур ссил Амандал тIурча, къуртал був­ссар ДГПУ-лул биологиялул факультет.
Гьашину Каспийскаллал медициналул училищегу къуртал бувну, мукунма медикнал диплом кIунттил бувгьунни Михаиллул ссил душнил Дамаданова Севилал ва ванал нитти­уссил внучкахъал – Дамаданова Лайлал ва Къизлардал медициналул училище къуртал бувсса МахIаммадова Шакиятлул. Вана укун ххарисса иширттан хас бувну бия Михаиллул мажлис.
Мажлис хъун буван увкIун ия Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул артист, гьунар бу­сса балайчи, «Ялув ЧIатлухъиял шяраваллил хIурматлувсса инсан» тIисса цIанин лайкь хьу­сса ХIажиаьли ХIажиаьлиев. ХьхьичIва, Совет Союзрал чIумал кунма, зунттал архсса шяраваллавун инсантуращал хьунабакьин концертирттащал, спектакльлащал артистътал ччя-ччяни къабукIлакIисса чIумал (шикку на аьй дуллай акъара, ва заманалул цилла ссу­ссукьушиндарал иш бухьун­ссар), чIунгу ляркъуну, цалва муданмасса тамашачитуращал хьунаакьин ХIажиаьли учIаврия жу хъинну ххари хьуру. Ва мажлисрай ванал, музыкалул инструментгу цалва бивщуну, щаллу бувна лакрал ххаллилсса балайрду. Балайрду увкуна Михаиллул цалвагу.
Мажлисрайн бавтIми цIу­ну хьусса хIакинтуран чIа тIий бия гьарцагу шаттираву тIай­лабацIу, цIу-цIусса хьхьи­чIу­ннайшивуртту.
Шяраваллил Хъунисриннал советрал бакIчи Дамаданов Аьли­буттал мажлисрай гьуртту хьуминнал чулухагу, шяраваллил жяматрал чулухагу барчаллагь увкуна мажлис бувсса Михаиллухьгу, ва хъун буван увкIсса ХIажиаьлихьгу.

Аьлибутта Дамаданов,
ш. Ялув ЧIатлухъи

Читайте также: