ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

* * *
Гъинттул канакияра хIурунис (творог), хIачIлачIияра накI, тартнакI, йогурт ва кальций бу­сса цаймигу хIачIияртту. Баргъ кIири бувсса, Д витамин биялну бусса чIумал, жулла организмалул яла-яла ххуйну лаласайссар кальций.

* * *
Гъинттул кьатIув (ягу тренировкарттай) гьухъа бивтсса чIумал бюхъавай най буна щинавун булучIияра. Мукунсса хIалу дакъахьурча, хъартсса салфеткардах марцI бувара бурчу гьухъацIа. Гьухъащал жулла чур­ххава дуклакиссар токсинну.

* * *
Цивппава инсантал бикIай цайминнайннияр чIявуну ми­чIакру кьацIа тIисса. Балики зувагу мукунминнавун багьлай бухьурча, кьамул буллалияра витамин В12. Ва витаминдалул биялалийну чурххал бурчуцIа мичIакру нигьа бусайсса хасъсса кьанкь дикIантIиссар. Нигьа мабусари, ва кьанкь, мичIакирттан дакъа, инсантуран къарищай­ссар.

* * *
КьатIув гъилишиву дунура, лечлай, гьузуй, зарядка дуллай, зулва чурх вардиш бувара физнагрузкар­ттайн. Яла, кьатIув ци гьава бунугу, зувагу, зулва чурхгу аьдат хьуну, щаллусса шинал дянивгу физзарядка зул оьрмулул, гьарцагу кьинилул ца бутIану хьунтIиссар.

* * *
Бюхъавай, шайссаксса чIун гьан дуллалияра вацIлуву. Ши­ккусса гьавалуву мюнпатсса 200-нния лирчусса затру (биологически активные вещества) дуссар, цалгу гьутрурдал вентиляция къулай дуллалисса, къюкIлил ва сосудирттал система ххуйну зузи дуллалисса, пульс цила кIанайн бутлатисса, чурххаву токсиннал ва личIи-личIисса инфекциярттал биялдарайн къагьансса гуж ххишала буллалисса.

* * *
Бургъил цилла кIиришиву мяш бакъа дуллалисса гъин­ттулсса чIумал инсаннал чурххан яла мюнпатми тIинтту кIюрххил диртмири, аьлимтурал хъиривлаявурттайн бувну.

* * *
Къурув зий, ягу хьхьирий, неххай бигьалаглай, бургъилу бурчу ятIул лавгхьурча, дяркъусса накIлил компрессрал кумаг бувантIиссар цIуцIаву лагь дуван. Хъинну дяркъусса накIливун щусса бинт ягу цамур марцIсса ацци ччувччусса кIанай дихьлан аьркинссар, му гъили хьувкун, цIунилгу дяркъусса цамур дихьлай.

* * *
МичIакрал ягу цамур ущу-щулгъилул кьацI увкуну, цIу­цIисса, ятIул лавгсса кIанай морозильникравасса микI бивхьуну хъинссар. Вара сававрайн бувну, цIуцIисса, бурувххусса кIанай чяйлул пакетикгу (кIирисса щинавун щуну махъ) бивхьуну хъинссар, чяйлувусса танин тIисса затрал кьацI увку­сса кIанттайсса аьркин дакъасса хьюмушиву дуккан дувайссар.

* * *
Гьава гъилину буна, шайссаксса заназияра бачIва ччаннах: гъилисса аьрщарайх бикIу, къундалийх бикIу, яла-яларив – саргъун дакъасса щялу ду­сса кIанайх, учиннуча, мюршсса бювчIусса чартту бусса. Ва хъана­хъиссар плоскостопиялунсса ххуйсса профилактика. Му бакъассагу, мюршсса чар­ттал «массажрал» инсаннал вивсса чIярусса органну ххуйну зузи дувайссар (кIулсса зат бур, инсаннал чIанччанналу, хаснува никъурай, хъинну чIявусса энергетикалул точкарду душиву).

* * *
Шайссаксса чIявуну кIюрххил ва ахттакьунмай хьхьирил, бярнил, неххал зуманицIух сайрданий булуккияра. Хъиннува хъинссар ччаннайн щин дилланну тиху-шихунмай занарча: ва варикозрал хъинсса профилактикар. КIирисса гьантрай ччанну бавкIлай, бурухлай бухьурча, шаппагу ми дюхлулсса щинай шюлушияра, хаснува уттубишин хьхьичI.

* * *
Гъинттул чIяру дувара антиоксидантру – шайссаксса канакияра ахъулсса, ахънилсса, вацIлул ахъулсса (ягода) ва щюлли уртту, заралсса ультрафиолетрайн къаршину бацIансса гуж зулва бурчуй бикIаншиврул.