Жижара

Жижара

Камиллул арс Имранов Шагьимардан

Хар-хавар бакъасса апатI ялун бивну, оьрмулул 67 шинаву жуятува лавгунни ххаллил­сса зунттал чув, ДР-лул лайкь хьу­сса учитель, Къяннал шярава­сса Камиллул арс Имранов Шагьимардан.
Увну ур ва июньдалул 6-нний 1955-ку шинал чIявучин кIулсса учитель Имранов Камиллул чIяву оьрчIру бусса, бавкьусса кулпатраву.
1973-ку шинал Вихьуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур ДГПИ-лул физикалул ва математикалул факультетрайн.

ЯтIул дипломрай институтгу бувккуну, зун айивхьуну ур математикалул учительну Парауллал дянивмур даражалул школалий. Зана ивкIун Лаккуйнай, 1979-ку шинал математика дихьлай зун ивкIун ур Хъунайннал 8 шинал школалий. 1982-1985-ку шиннардий Ккулув школа-интернатрал директорну уссия, 1986-ку шиная 1990-ку шинайннин — Къяннал школалий директорну, 1990-1995-ку шиннардий – Къаза­хъисттаннай учительну, 1995-ку шиная айивхьуну ттининнин зий уссия буттал шяраву, Къянив, школалий директорну.
Так директорну зий ванал дурну дур 35 шин. ЧIярусса шиннардий дакIнийхтуну бувсса захIматрахлу Шагьимардан Камилович лайкь хьуну ур «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный учитель РД» бусравсса цIардан, ДР-лул паччахIлугърал чулухасса барчаллагьирттан ва чIярусса бахшиширттан.

Ва уссия хъинну грамотнайсса, хасиятрал кьянкьасса, тIайлану махъ учайсса, инсаннал чIарав ацIан, ка-кумаг буван хьхьичIунайсса, гьарцаннащалагу авкьусса, уздансса инсан. Бувтссар Шагьимардан Камиловичлул, кутIасса бунугу, яргсса оьрму. ЛичIантIиссар кIулнал, даврил уртакьтурал дакIурдиву хIакьсса учительнугу, яхI-къириятрал увччусса чув-адаминанугу.
Шагьимардан аьпалул хьу­сса хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру оьрчIахь, оьрчIал оьрчIахь, щалагу агьлу-авладрахь. Цал рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Къяннал жямат


Мудунов Апаннинал аьпалун

Гьантта лаглай, барз лаглай,
Вана шингу ларгунни,
Вил кьурчIисса бивкIулул
Кьуру кьюлтI чин къахъанай.

ЛивчIунну жу мякьнува
Вил авурсса гьайбатрах,
Жул дакIру рахIат дайсса
КIукIлусса ихтилатрах.

Язисса вил бивкIулул
Ялгъуз бувну ливчIунни
Вил ххирасса оьрчI-бакIгу,
Аьзизсса Фатимагу.

Ххирая Лаккуялу,
Ххирая ГьунчIукьатIи.
Гъирарай гьуртту шайвав
Гьарцагу иширавух.

Тти жу вичIан бучIару
Къумасса дакIурдищал,
Ци банссар, тти вин кIанттай
КIалабарз ххира бару.

Р.К. Малучиева


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Кумиял шяравасса ПатIиматлухь, Ххадижатлухь, Гьажардухь, вайннал аьзизсса нину
Баху
аьпалул шаврийн бувну, мукунма жижара буллай буру уссурваврахь, махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Алжаннул ххари баннав, рухI хъинний дишиннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав.
Цинявппагу зул хIурмат буми

Читайте также: