Низам дурурччунни

Дагъусттаннал Росгвардиялул зузалт ва аьралитал бия майрал кIирагу байрандалул гьантрай жяматийсса кIанттурдай низам ва агьалинал мюхчаншиву дуручлай. Хаснува вайннал къулагъасрайн лавсун бия агьали сайрданийн буккайсса кIанттурду, шагьрурдайсса ва районнайсса паркру ва скверду. Байраннал мероприятияртту дайдишиннин Росгвардиялул инженертурал группардавасса пишакартурал личIлулну ххал бунни ми дайсса ва чIарахсса кIанттурду. Лицензияртту ва ихтиярду дулавриха зузисса центрданул зузалт Виваллил ишир­ттал министерствалиясса коллегахъащал ххал буллай бия шадлугъру дуллалисса майданнив наними.230 азарунния ливчусса да­гъусттанлувтал гьуртту хьунни байраннал мероприятиярттай. Республикалул ихтиярду дуру­ччай органнал чаран лякъаврийн бувну, Дагъусттаннай вай гьантрай низам лирсса ишру къавхьунни.