Криминалданул хаварду

Къадагъалийсса организациялул иширттавух хIала ивкIун ур

Ростов-на-Дону шагьрулул кьиблалул округрал аьрали судрал тахсир ккавккун бур Г.М.ХIажиевлуй, ва «Исламрал ПаччахIлугъ» тIисса организациялул иширттавух хIалану ивкIшиврий. Ва увгьуну ур Дагъусттаннал УФСБ-лул зузалтрал 2020-ку шинал июль зуруй МахIачкъалалив терактру дан хIадур хъанай бивкIсса группалуву ивкIшиврийн бувну. Г.М.ХIажиев, ихтиярду дуру­ччай органнал зузалт бат баву мурадрай, цала чул бугьансса инсантал ва ярагъ ляхълай ивкIун ур. Судрал ванан 8 шинай аьмсса низам дусса тIайла бацIан баврил колониялийн акьинсса танмихI кьувкьунни.

Ярагъуннищалсса кьюкьри сакин дуллай ивкIун ур

Хасавюртуллал шагьрулул судрал тахсирлув уллай бур Ботаюрт шяравасса Н.А.Асевов, ва закондалуцIун къадаркьусса ярагъуннищалсса кьюкьри сакин дуллай ва миннул иширттавух гьуртту хъанай ивкIун тIий, мукуна, закондалул ххуттава увккун, ярагъ машан ласлай ва ябуллай ивкIун тIий. УФСБ-лул материаллайн бувну, 2020- ку шинал ва кумаг буллай ивкIун ур вара шинал май зуруй бат ув­сса Эндирейлиясса къачагътурал группалун. Судрал Н.А.Асевов 6 шинай дуснакь ансса танмихI кьувкьуну бур, кьянкьасса низам дусса тIайла бацIан баврил колониялийн акьин ккаккан бувну бур.

Терактру дуллансса кьасттирай ивкIун ур

Тарумовкаллал райондалул судрал закондалуцIун къадаркьусса ярагъуннищалсса кьюкьраву бивкIшиврий тахсирлув буллай бур А.М.МахIаммадкамилов, Х.А.Хабиров, О.К.Исалдибиров. Вай бувгьуну бур Дагъусттаннал УФСБ-лул зузалтрал 2017-ку шинал, террорданул организациялувух хIала-гьурттуну бивкIун тIий. Вайннан кьувкьуну бур мукунма кьянкьасса низам дусса тIайла бацIан баврил колониялийн бакьинсса танмихI.

Бюджетрал арцу дарцуну дур

Дагъусттаннал Гергебиллал судрал тахсир ккавккун бур Шамильский райондалул азарханалул хъунама хIакинну ивкIсса М.Г. Далгатовлуй ва «Агрострой — 1» АО-лул генеральный директор А.Г. Фараджевлуй.
УФСБ-лул материаллайн бувну, 2020-ку шинал вайннал Шамильский райондалул азархана бакьин бан итадаркьусса бюджетрал ч1ярусса арцу дарцуну дур. Ххалбигьавурттал чIалачIи бувну бур мяйжаннугу дурсса давурттал ва дуршиврий кка­ккан дурссаннул дянив хъунна­сса, 4,8 миллиондалия ливчусса, тапаватшиву душиву.
Тахсир хьушиврий мукIру шаву ва дурмуния пашман шаву хIисавравун лавсун, судрал вайннан 3 шин ва 6 зуруй условно дуснакь бансса танмихI кьувкьуну бур. Мукунна вайннай дирхьуну дур хъунисса аькIри.

Наркотикру лявкъуну бур

Дарбант станциялийсса полициялул линейный отделданул зузалтрал, наркотикру лавсун най ушиврий щак багьну, увгьуну ур 21 шинавусса жагьил­сса оьрчI. Дежурная частьрай цIухла бивхьуну, ваначIа лявкъуну бур кIяласса ххит бусса кьуцуру. Эксперт-криминалистътурал ххал бивгьуну, кIул бувну бур вай мефедрон бушиву. Наркотикрай 30 грамм дур. Вай хъинну чIявуссаннун ккаллиссар. Ва иширал хIакъираву сукку дурну дур уголов дело.

Бахлай ивкIун ур марихуана

Къизилюртуллал шагьрулул судрал вава шагьрулиясса А.Ю. Алхасовлуй АьФ- лул УК-рал 228-мур статьялийн багьайсса тахсир ккавккунни.
Дагъусттаннал УФСБ- лул материаллайн бувну, 2021-ку шинал А.Ю. Алхасов Къизилюртлив ва Къизилюртуллал райондалий бахлай ивкIун ур наркотик «каннабис» (марихуана). 2021-ку шинал май зуруй увгьусса чIумал, ваначIа лявкъуну бур 35 кьуцуру (210 гр. ливчу­сса) кIицI лавгсса наркотикрал. Судрал Алхасовлун кьянкьа­сса низамрал тIайла ацIан аврил колониялий 5 шинай щяитансса танмихI кьувкьуну бур.

Наркотикирттавун щусса маркарду

Каспийскаллал шагьрулул судрал шиччавасса Т.К. ХIусайновлуй наркотикру машан ласлай, ябуллай ивкIшиврий тахсир ккавккунни. УФСБ-лул материаллайн бувну, Т.К. ХIусайнов криптовалюталул операциярду буллай, интернет-ттучаннава наркотикру (ЛСД) ласлай ивкIун ур. 2021-ку шинал январь зурул 12-нний ва посылка ласлай уна увгьуну ур. ЦIухла бивхьуну, ваначIа лявкъуну бур наркотикирттавун щусса пучрал 40 марка.
Судрал ва 4 шинай кьянкьа­сса низам дусса тIайла бацIан баврил колониялий щяитансса хIукму кьувкьуну бур.

Террористътурал иширттавух гьуртту хъанай бивкIун бур

МахIачкъалаллал силистталул отделданул С.С. МахIаммадовал хIакъираву уголов дело сукку дурну дур. Ваний, террористътурал организациялул даву сакин дурну, вайннал иширттавух гьурттуну бивкIшиврий тахсир ккаклай бур. УФСБ-лул материаллайн бувну, С. МахIаммадова, 2015-ку шинал август зуруя байбивхьуну, гьуртту хъанай бивкIун бур дунияллул халкьуннал дянивсса террористътурал организациялул иширттавух Сириянал билаятрай.
Укунсса тахсиркаршиврухлу 20 шинайн бияннин дуснакь бан бюхъайссар.

Зузалтран харжирдансса арцуя

Дагъусттаннал Силистталул управлениялул уголов дело су­кку дунни ДР-лул МВД-лул Финансирттал дузалшиндарал центрданул хъунмур бухгалтер, виваллил къуллугърал капитан Д. Ц. Щащаевал хIакъираву.
УФСБ-лул материаллайн бувну, Д. Ц. Щащаева дацлай бивкIун бур Каспийскаллал ОМВД-лул зузалтрал харжиран итадаркьусса арцуя.
2014-ку шиная 2018-ку шинайн бияннинсса чIумуву, полициялул отделданул банкрал счетрайн буххан хъанахъисса ва электронный къулбасрачIансса кIулли дусса бухгалтернал цаймигу къуллугъчитуращал (вай ца бивкIссарив ттигу кIул бувну бакъар) ца хьуну, зузалтрал харжиран ккаккан дурсса фондрава 1 255 360 къуруш дирчуну дур цила ва цайми инсантуран счетирдайн.
Укунсса тахсиркаршиврухлу АьФ-лул УК-райн бувну 10 шинайн бияннин дуснакь бансса танмихI кьукьайссар ва 1 миллион аькIлул дишайссар.