16.01.2022

Архив по дням: 16 января, 2022

Барчаллагьрал ххуттай

Гьарцагу шинал дайлитIулий жу чара бакъа кIицI лагару подпискалул чIумалгу, укунмагу, жула миллатрал кказитрал...