Халкьуннал творчествалул байран

Халкьуннал творчествалул байран

Августрал 1-нний Табасараннал райондалий, «Арула уссил ва ца ссил къалалий», хьунтIиссар халкьуннал творчествалул «Мелодии Рубаса» цIанилусса фестиваль. Мунил сакиншинначиталну бур Да­гъусттан Республикалул Культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатта, Табасараннал райондалул каялувшиндаращал цачIу.

Вай гьантрай Табасараннал райондалул бакIчи МахIаммад Кьурбановлул каялувшиндаралу хьунни ва фестивальданул сакиншиндарал комитетрал цалчинсса батIаву. Ва шадлугърал хьунийн дуванмур къачанни: фестивальданул логотипрая, гьур­ттучитурал сияхI сакин даврия байбивхьуну, сахIна ва Къалалул лагмасса кIанттурду багьай­сса куццуй хIадур баврийн бияннин. Райондалул бакIчинал бигарданийн бувну, сакин бувну бур 4 зузи группа.

Фестивальданул гьурттучитурал цалва номерду ккаккан бувантIиссар амфитеатрдануву. Сакин бувну бикIантIиссар райондалул шяраваллал майданну, цайгу халкьуннал канил пишарду, багьу-бизу ккаккан буллалисса.

Фестиваль дуллалиссар щалагу Аьрасатнал жагьилтурал проектирдал конкурсрал проект иширайну щаллу даврил лаг­рулий.
Совет Союз лиян хьхьичI ва фестиваль «Арула уссил ва ца ссил къалалий» хьуссар мукьийлла. Га чIумал, ца республикалул дакъа, щаллагу Союзрал музыкалул оьрмулуву хьу­сса агьамсса иширан ккаллину диркIсса фестивальданий гьуртту хьуссар СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаев, Аьра­сатнал халкьуннал артист Леонид Серебренников, цIа дурксса балайчитал Лариса Долина, Ирина Отиева ва м.ц.

Табасараннал караматсса тIабиаьтрай тамаша буван, халкьуннал балайрдая ва къавтIавурттая неъмат ласун, гьуртту хьияра зувагу ва шадлугърай.

Читайте также: