Вакцина баву лахъи лаган дуллан къабучIиссар

Дагъусттаннайсса вакцинациялул аьмсса тагьар

Май зурул ахирданийннин хасъсса пишакартурал дурсса хIасиллайн бувну, майрал байбихьулийсса байраннал бигьалагай кьинирдай жулла республикалий хIисав хьуну бур коронавирусрал къашавайсса къашайшалт гьарза хьушиву. Ва иш сававну цIана Дагъусттан щала билаятрал регионнава 20-мур кIанай бусса бур. Муниннин хьхьичI тIурча, республика дуссия къашайшалт чанмур сияхIрай хьхьичIминнувух. Ва къаххуйсса тагьардануву бур ххари хьун бучIисса муттагу – Дагъусттаннал медиктурал хIарачатрайну ца хьхьу-кьини къашайшалтрава оьрмурдацIа хьусса ишру хъинну чансса бакъа-бакъасса бур.

ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Татьяна Беляевал бусаврийну, майрал байраннал махъсса гьантрай, азарханардая хъингу бувну, тIайла буклакиминнаяр гьарза хьуну бусса бур ялун цIуну бувцуну бувкIсса къашайшалт. Мунияту хIукму хьуну бур, иш къаххуймур чулийнмай бачирча, азарханардай къашайшалтрансса тахру ххи бан.
Билаятрай вакцинарду буллай байбивхьуния шинмай аьрасатлувтурал агьалинал 11,3 % бувну бур вакциналул цалчинмур доза, кIилчинмургу бувну, уттинин лащу-щаллу бувну бур халкьуннал 7,84 %.

Вакцина бавриву циняр регионнава махъва-махъмур кIанай тIурча бусса бур Дагъусттан. Медициналул пишакартурал хIасиллайн бувну, укун пахъ багьну, ва цIанасса бущилий бачирча, жулла республикалул халкьуннал 50% вакцина баншиврул гьантIий дусса дур 2 шин ва дачIи. Ва хъинну лахъисса чIунни.

Дагъусттаннал циняр районнава вакцина бавриву цалчинминнувух дусса дур Къурагьиял район. Шикку ялапар хъанахъисса халкьуннал 17,18 % бувну бур вакцина. Ванияр хьхьичI диркIсса БижтIиннал участок цIана дусса дур 6-мур кIанай. Шикку прививка дурну дур 12,95 % халкьуннал. Вакцина бавриву хьхьичIунминнавух дусса дур Ххунзахъиял, Агъуллал, Тарумовскаллал, Табасараннал, Хасавюртуллал, Къарабудахкантуллал районну. Шагьрурдава тIурча, ххуйсса хIасиллу дусса дур Избербашуллал.
Дянивну дусса дур Ккуллал район – 10,61 %, Лакрал район – 8, 85% ва ЦIуссалакрал район – 7,37 %.

ХIисав бувну, райннай ва шагьрурдай вакцина бан бувкIсса агьалинавух чIявуми бусса бур хьхьичIвагу коронавирусрал къашавай бивкIсса, му оьсса азардания хавар бусса, азар сававну цалла дурхIусса аьзаврду кIулми.

Вакцина чялишну нанисса районнай цIана ялугьлай бусса бур цIусса вакцинарду лавсун бучIаннин, уттинин лавсун бувкIми бухлавгун тIий.
Вакцинация хьхьарану нанисса районнавух ва шагьрурдавух бусса бур Южно-Сухокумск, ТIиларатIиял, ЧIарадиял ва Шамиллул районну.
Вайннувухгу, вакцинация хьхьарану наниминнувух бусса бур Лаващиял район ва Хасавюрт.

Читайте также: