Шаэрнащалсса хьунабакьаву

Шаэрнащалсса хьунабакьаву

МахIачкъалаллал ЦБС-рал 2-мур библиотекалул пишакартурал, лагма-ялттусса школардал дуклаки оьрчIайн ва миннал учительтурайнгу оьвкуну, чIун-чIумуй сакин дувай личIи-личIисса агьамсса иширттан ва жула машгьурсса шаэртурал, чичултрал юбилейрдан хасъсса хьунабакьавуртту ва батIавуртту.

Ларгсса нюжмардий хьу­сса хьунабакьаву хас дурну дия Дагъусттаннал халкьуннал ша­эр, Шахьуйннал шяраватусса МухIуттиннул душ Космина Исрапилован. ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, Шолоховлул премиялул лауреат ва ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат Космина Исрапилова хъанахъиссар поэзиялул ва прозалул 18 луттирал автор. Ванищал архIал, оьрчIащал хьунаакьин увкIун ия Дагъусттаннал халкьуннал шаэр, хIурмат бусса Ссугъури Увайсовгу.

Шадлугъ дачин дурну бия библиотекалул хъунмур Рамазанова Фарида (1-мур ЦIувкIратусса). Байбихьулий оьрчIахь ванил бувсуна Исрапиловал творчествалия ва оьрмулул ххуллия. Хъирив ванил махъ буллуна цихьхьунма шаэр­нахьхьун. Лакку ва оьрус мазурдий цилла назмурдугу дур­ккуну, Косминал оьрчIал чIявусса суаллахьхьун жавабру дуллуна.
Хъуншагьрулул 37-мур ва 5-мур школарттал дуклаки оьрчI­ру бакъасса, хьунабакьаврийн бувкIун бия ДГПУ-лул да­гъусттаннал филологиялул факультетрай ккалаккисса студентъталгу.
ОьрчIащал хьунабакьин чIун лякъаврихлу, Косминахь барчаллагь тIисса махъ лавхъуна, ши­ккун бувкIсса цинявннал чулуха, МахIачкъалаллал 37-мур школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Умамат Парамазовал.

Дуклаки оьрчIал бувккуна Косминал шеърирду.
Шадлугъ лакку макьаннайну ва балайрдайну чIюлу дан бувкIун бия ПаччахIлугърал опералул ва балетрал театрданул артистка, лакрал балайчи Жанна Кьурбановагу.
ОьрчIал чялишсса хIала-гьурттушиврийну чIалай бия шаэрнащалсса хьунабакьаврил вайннаву яла ххуйми ва чаннами асарду загьир бувшиву.
Ахирданий, цинявннал ца­чIусса суратругу рирщуну, цамур ххуллухгу хьунабакьинсса умуд бивхьуна.

Читайте также: