Шяравун нани ххуллий «БивкIу бакъасса полк»

Шяравун нани ххуллий «БивкIу бакъасса полк»

Махъсса шиннардий сийлувун багьсса «БивкIу бакъасса полк», эпидемиологиялул тагьар сававну, дукIу ва гьашину жула билаятрай бунни онлайн-кьаралданий. ГьунчIукьатIрал чиваркIуннал гьашину ва акция бан хIукму бувну бия кьюкьлувух къалавгунма. Ххувшаврил кьини шяравун нани ххуллий дацIан дурну дия Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий гьуртту хьуминнал суратру.

Ва кьини ГьунчIукьатIрал жяматрал, аьдатравун багьсса куццуй, тIутIив дирхьуна дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIа.
ГьунчIукьат1рал агьулданул ватан ххирашивугу, Хъун дяъвилул ветерантурал хIурматгу лява личIисса ххуттай буссар.

ДакIнийн бутан, 2019 шинал гьарца дяъвилул гьурттучинан цIа куну Ххувшаврил 75 шинал юбилейрал хьунийн шяравун наниххуллул тия ва шия бувгьуссар 272 аьпалул мурхь. Мунияргу хьхьичIва ГьунчIукьатIрал чиваркIуннал ватандалул цIаний оь экьи бувтIуминнал аьпа абад бувссар дяшараву миннал цIарду чирчусса гьайкал дацIан дурну. Дяъвилия зана къавхьуминнал цIарду чирчуну дуссар шяраваллил майданнийсса гранитрал улттуй.

Вай цинярдагу давуртту дурссар шяраваллил жяматрал кашилуцIух, жяматрал ккурандалул сипталийну. ГьунчIукьатIрал шярава ватан душманная дуруччин лавгун ур 272 инсан, вайннава бачIи — цала хушрай, аьралуннаву къуллугъ буллан буцай оьрмулувун бияннинма, 110 ливчIун ур дяъвилул цIараву. Чансса къаливтIуну бур дяъвилул щавурдал, шаппай зана хьуну чIун чIарах дукканнин.

Читайте также: