ОьрчIан кIулну дикIан аьркинссар Вирттаврал цIарду

Апрель зурул 22-нний Каспийскалий, «Дельфинчик» тIисса оьрчIал садикрай, чIявусса хъамалгу бавтIун, хьунни Дагъусттаннал автономия баян бувну 100 шин шаврин ва Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султан увну 100 шин шаврин хас дурсса мероприятие.

Миллатирттал лаххиялувусса оьрчIал ккаккан дунни дагъусттаннал къавтIавуртту, бувккунни миллатирттал мазурдийсса шеърирду, бувсунни халкьуннал канил пагьмурдая, ппухърунначIа сийлий бивкIсса пишардая. АхIмад-Хан Султаннун хас бувсса бутIа –Виричунал оьрмулия, чувшиврия ва гьунардая бусласисса бия. ОьрчIал личIи-личIисса деталлу-парчрая самолётру дартIун, балжийну миннуя бувсуна, цумур самолётрал кьимат цукунссарив.

ОьрчIал цалла карунних дурсса, хIадур дурсса бахшишругу дуллуна ссайгъатран хъамаллуран. Хъамаллуравух ия АхIмад-Хан Султаннул ссурахъил арс Сайдун ХIажикьурбанов. Ванал бувсуна Виричу Дагъусттаннайн увкIсса чIумал цаланийнгу увхшиву, цана му ккавксса лахIза оьрмулухун дакIний ливчIшиву. Ва мероприятие лайкьсса даражалий дуван хIарачат бувмургу вава садикрай тарбиячину зузисса , АхIмад-Хан Султаннул ссурахъил душ Сайдуева Людмилар. «Ххувшаврил байрангу гъан хъанай духьувкун, ттун дакIнийн багьунни Виричунан хас дур­сса ва мероприятие жучIара дуван, шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялул вакилтурайн, цаймигу хъамаллурайнгу оьвкуну. Жува жулва оьрчIан вай мюрщинийва лахьхьин буллан аьркинссар билаятрал тарих, буслан аьркинссар бюхттулсса арсурвавраяту.

ЧIаванийва вайннаву ватандалухсса ччаврил гьану цIакьну бизаншиврул. Патриот асарду хьхьичIунну тарбия хьуншиврул. КIанттул телевидениялийн, журналистътурайнгу оьвкуссия, бувкIунни, передача дунни, бувсунни. Журналистътуралгу бусанссар кказитирттай. Жува жучIава ватандалул язисса арсурваврал хIурмат кьиматрай бушиву оьрчIангу ккаккан булларча, минналгу жуятува ххуймурди ласлан. Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул цIаравух бувкмигу, дяъвилул майданнайва ливчIмигу жулва хIурматран хIалалссар бакIра-бакIрах. Тай дакIний битангу, тайннан хас дурсса мероприятияртту дуллангу жулва буржри», – увкунни Людмилал «Илчилул» корреспондентнахь. Ванища бювхъунни мюрщисса оьрчIавунгу, хъамаллуравунгу цал уттигу АхIмад-Хан Султаннуя пахру багьансса даражалий дюрхъуну даву дуван. Укунма тIий бия бавтIциригу.

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: