Мякьнура лирчIунни ттул дакI дуснах

ЦIакьсса дусшиврул ссинжир руцайхту, хъуннасса щаву дакIний личIайсса диркIун дур. Хъин дан захIматсса щаву лирчIунни ттуву ттула дуснацIа хьуния шиннай.
Оьрмугу ккавксса, кьадарданул ци-цигу захIматшивурттугу дурхIусса нава унугу, къакIулссия ттун дусналмур бивкIу ваксса бюххансса ва кьутIинсса. Бу­ттал шяравура оьрчIнийра дур­сса жул дусшиву, мяйжаннугу, цIакьсса ва марцIсса диркIшиву утти бувчIлайгу бур.

Ттул дус Кьурбанов Аьвдура­хIин Гъазил арс Хъюйннал шяраву хъинну бусравсса, шяраву хъанахъисса иширттавух яла чялишмур гьурттушинна дайсса, щарнил хъатIи-хъиншивуртту, мажлисру усттарну бачин байсса тямадагу, бивкIу-буккулий бюхханну махъ лахъайсса жяматрал вакилгу уссия. Шяравун увкIсса цума-цагу инсан цачIана хъамалу уцин хьхьичIунсса, инсаннан ци хъинбала бан хъинавав тIисса, инсаншиврул бутIа ххи­сса, дугърисса адамина уссия ттул дус.

АьвдурахIин увссар Хъун дяъви байбивхьусса шинал. Дяъвилия зана къавхьусса буттал лажингу къаккаркна хъуна хьу­сса оьрчIан ччянива бувчIуну бивкIссар захIматрал ххуллул тIин-тIааьн. АьвдурахIин ттуяр 4-5 шинал хъунасса икIайва. Жу я ца классраву дуклай къабикIайссияв, я чIахху-чIарав яхъанай къабикIайссияв. Аммаки оьрчIнийра цинявннан аьмсса захIматшивуртталгу, цачIусса тIуркIурдалгу, къабигьасса зунттал халкьуннал оьр­мулул багьу-бизулулгу жу цаннайн ца тIайла бувсса кунма, оьр­мурдал 70-80 шинну хьуннин, жул дянив дусшиву хIасул хьун дурну дия.
Зунттал чувнан лайкьсса лишанну ванал хасиятраву чIярусса душиву ттун цимилгу бувчIуна жува, хъунигу хьуну, колхозраву цачIу зузийни. На икIайссияв колхозрал председательну, АьвдурахIин тIурча, колхозрал яттичIа удаманну ­уссия. ДавричIа марцIсса, бав­кку ххуллурдая архсса икIайва, аьпа биву. Оьрмулухунсса зузала икIайва. АьвдурахIиннул цала оьрмулул дус Марусащал, тарбиягу бувну, чивун буккан бувссар 10 оьрчI. Вайгу, цавай Каспийскалий, цавайгу Лаккуй ялапар хъанай, цивппагу оьрчIал, оьрчIал оьрчIал бава-ттаттахъул хьуну бур. ЦIуллу баннав цив, цала ххаллилсса нитти-буттал сийгу тачIав яларай дагьан къаританнав вайннал!

ДачIи шин ххишалагу шавай дур ттул дус ттущал акъа. Акъанугу, дакIрив ялагу дуснах мякьнура дур. Ва Аллагьнан ххирасса Рамазан зуруй ттула дус АьвдурахIингу дакIнийн утлай, чIа тIий ура цинявннан на тIисса куннасса цIакьсса дусшиву дувансса цIуллушиву ва каши-кьудрат.

ХIажимуси Аллагьвердиев,
ш.Хъюйми

Читайте также: