Зайдин Жамбулатов: «Шяраваллил хозяйство – му пиша бакъар, му оьрмулул сипатри»

Зайдин Жамбулатов: «Шяраваллил хозяйство – му пиша бакъар, му оьрмулул сипатри»

«Дагестанская правда» кказитрал редакциялий хьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал Аграриялул университетрал ректор Зайдин Жамбулатовлул журналистуращалсса хьунабакьаву.
Муний гьуртту хьунни экономикалул факультетрал декан Низами Юсупов, КIулшиву дулаврил даражалул ва информатизациялул ялув бавцIусса управлениялул каялувчи Фируза ЦIаххаева ва «Мишель» тIисса нис дай къатлул топ-менеджер Земфира ХIажиева.

ХIакьинусса кьини аграриялул университетраву зий бур арулва факультет: технологиялул, биотехнологиялул, экономикалул, агроэкологиялул, ветеринартал хIадур байсса, инженертал хIадур байсса, автомобиллал хозяйство. Зий бур 29 кафедра.
Дуккаврил идаралий хIасул дурну дур студентътурансса гьарца хIаллихшиннарду – бур душваран цанмалусса общежитие, тIитIлай бур жагьилсса пишакартурансса ххуллурду.
Зайдин Жамбулатовлул гьарта-гьарзану бувсунни университетрал даврия, цукунсса дукия итадакьлай буссарив ва дукия итадакьавриву ци журалул цIусса технологияр­тту ишла дуллай буссарив, студентътал кIункIу бан цукунсса ххуллурду ляхълай буссарив.

Студентътурал ялун бучIантIи­мунил пикри бусса вузрал каялувшиндарал ми тIайла буклай бур кьатIаллил билаятирттай пишакаршиву ларай дан. Тийхва зун личIлачIиссагу бухьурча, ватандалийн зана хьуми шийх ишла дуллай бур тайнначIа лархьхьусса нис шахьаврил аьдатру ва технологияртту.
Мукун италиянал ва палангнал технологиярттай Аграриялул университетрал итадакьлай бур цала накIлил продукция. Агьаммур кIану микку бугьлай бур, цувгу ца Дагъусттаннай дакъасса, Аьрасатнавугу тIалавсса яттил нисирал.

Шиккува дакIнийн бутан, ларгсса шинал Москавлив хьусса «Сыр! Пир! Мир!» тIисса фестивальданий «ДачIи кьянкьасса яттил нис» номинациялий ТIиларатIиял райондалиясса яттил нис дунияллул халкьуннал жюрилул лайкь дурну дур мусил медальданун.
«НакIлил продукция итадакьлакьаврийну жуща бюхълай бур экологиялул чулуха марцIсса дукиялул базар дузал бан, дунияллул стандартирттацIун бавкьуну агьалинан тIалавсса дукия итадакьлан ва захIматрал рынокрай тIалавсса, цала бажар ишла бан бюхъайсса пишакартал хIадур бан», – увкунни вузрал каялувчинал.
Хьунабакьаврий ххал бивгьунни Дагъусттаннал АПК-лул тагьарданийн, республикалул аграрийтурал буруккинттайн, аьрщив ишла даврийн, инвестицияртту кIункIу даврийн багьайсса суаллу.
Дагъусттаннан къула­гъас дан багьлай бур агротуризм хьхьичIуннай даврих тIий ур Зайдин Жамбулатов. Туристал кIункIу баншиврул, багьлай бур миннан къулайшиннарду дузал дан, инфраструктура хьхьичIуннай дан.

Вуз медиялул аралуву хьхьарану ккаккан бувсса циванни куну цIувххукун, каялувчинал дуллунни укунсса жаваб: «Бур “На хьхьичIунсса вузра” тIисса тIуркIулий буклакисса. Жун муния хIаз бакъар. Шяраваллил хозяйство – му пиша бакъар, му оьр­мулул сипатри. ЩищалчIав ччалли буклай, лахъну тIанкI учин хIарачат буллайгу жу бакъару. Жул мурад республикалул шяраваллил хозяйствалуву зунсса пишакартал хIадур бавур», – увкунни Жамбулатовлул.

Читайте также: