«Гагариннул» пиш анжагъ цар бусса…

«Гагариннул» пиш анжагъ цар бусса…

Гагариннул душнил арс Юрий Кондратчик

Дунияллий ца яла машгьурма инсаннал кулпат ва наслу итталун багьлан ччисса бакъашиву чIалай бур вайннаяту чувчIав цичIав буслай, чичлай бакъашиврийн бувнугума. Журналистътуран кIулли Гагариннул наслу интервьюрду дулаврил махъаллил хъанахъисса, бувагу пахру ба­къасса бушиву.

Ттунма итталун багьмур, асар хьумур чикъавчуну бацIан къавхьунни. Гагариннул душнил Галинал арс Юрий Кондратчиклул (ва бакI кьувкьуну ттатта ур тIий бур) уттигъанну «Родина» тIисса журналданухьхьун интервью дуллуну дур, машгьурсса ттаттаяту буси тIисса миннатрал хатир бувну. Ванал МГУ къуртал бувну бур, аьлимчу хьунсса диссертация дурурччуну дур Плехановлул университетраву. Ва Хабаровскаллал аэропортрал хъунаману ур, амма ва Гагариннул душнил арс ушиврия сайки щинчIаввагу кIулну бакъар. Цува мяйжаннугу ккаккан хъинну ттаттаха лавхьхьусса ур.
Буллай буру му интервьюрава­сса ца-кIива парча.

– ДакIний бурив винма вила ттатта цалчинсса космонавт ушиву цалчин кIул хьусса мутта?
– Му мутта дакIний бакъар. Хъуна хъанан ивкIукун бувчIлан бикIайхха вилва мачча-гъанми ца буссарив. Ниттил, буттал бусайва. Ниттил ниттичIан ЦIурттал шагьрулийн лагайхту, танил ичIура чIирайн лархъун дикIайва скафандрдалувусса инсаннал хъуннасса сурат – ттун цIа дирзсса космонавт-ттаттал сурат.

– Ина вилла фамилия Гагарин циван къаритав?
– Паспорт ласунсса чIун дучIайхту, буссия бакIраву мукунсса пикри. Амма яла, ххуйну пикригу бувну, махъаллил хьура. ЦIа-бакI буси увкукун, «Юрий Гагарин» ура тIун дакIнил кьамул бувайссияв? Ва ялагу, нава щил наслулиясса уссарав кIул буваву хъанай бур. Цал на цукунсса инсан, ци бюхъулул пишакар уссарав ххал бувача, яла, бусан багьарча, бусанна нава щин мачча­сса усса­рав. МГУ-гу къуртал бувну, экономистнал кIулшиву ласурчагу, аьлимчу хьуну, ниттил ххуллийх гьарчагу (нину Плехановлул экономикалул академиялул преподавателли) тава-тагу кьадарданул на авиациялучIан гъан увунна. Хабаровскаллал аэропортрай каялувшиву дуван бакIрайн ласи тIисса тавакъю бувна аэропортрал Директортурал советрал хъунама Константин Басюклул.

– Вихь чIявуну ттаттаха лав­хьхьусса ура, «Гагариннул» пиш бур тIун къабикIайрив?
– БикIай. Амма на дакI дарцIуну ура, «Гагариннул» пиш тикрал хьун бюхъайсса бакъашиврий, му пиш анжагъ цар бусса.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: