ЦIахъюрдал ялун зунчал лахIуни дирунни

ЦIахъюрдал ялун зунчал лахIуни дирунни

Мартрал 21-нний Рутуллал райондалийсса ЦIахъюрдал шяравун занчру бувкIун, 9 шяравунсса ххуллу лавкьуну, райондалущалсса дахIаву дакъа ливчIун бия.

Мартрал 21-нний маркIачIан бивзсса чIумал тиккун бивну бур цалчинмур занч. Марххала буллайнма бивкIун бур кьинибархангу, хьхьувайгу. Мартрал 22-нний Рутуллава хасъсса техника дучIан дурну, зунчавух нух дурккун, ххуллу бувну бур. Амма апатI мунийну къуртал хьуну бакъар: мартрал 23-нний, ахттая махъ, гава кIанавату бувкIун бур ялагу ца занч – таксса хъунмасса занч тиккусса халкьуннан тачIав ккавккун бакъар. КIилчин бувкIмур занч шяравух ппив хьуну бур мугьали хьуну, ххуллийх хьхьичIун дагьмургу ккуччу дуллай. Ххуллул мурзу­сса кIанай ца машинагу ахьния бувтун бур. Щарнил жямат тамашалий бивкIун бур, инсантуран зарал бивну бакъар.

Хъиривмур кьини, мартрал 24-нний, занчру бувкIсса кIанайн к1юрххила бивну бур МЧС-рал, Минтрансрал ва Дагавтодорданул зузалт, Рутуллал райондалул бакIчи Ибрагьим Ибрагьимов.
Мура кьини лачIлай диркIун дур чявхъагъарал ва буллай бивкIун бур атилсса марххалагу.Гьавалул тагьаргу хIисавравун ларсун, МЧС-рал зузалтран хIукму хьуну бур ххуллу марцI буккан буллай байбишин хъиривмур кьини.
КутIану бусан, 8 занч бувкIун бур вай гьантрай ЦIахъюрав. Зунчардил лахъшиву дирк1ун дур 30 метраксса. Ххуллу бувну къуртал хьуну бур так мартрал 30-нний.

Читайте также: