Дуккаврил даража лавай буван

Дуккаврил даража лавай буван

Апрельданул 13-нний Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликов хьунаавкьунни Дуккаврил ва элмулул аралувусса надзорданул федерал къуллугърал каялувчи Анзор Музаевлущал. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председатель АьбдулпаттахI Амирханов, ДР-лул дуккаврил ва элмулул министр­нал буржру чIумуйну бартбигьлагьима ЯхIия Бучаев ва цаймигу.

Хьунабакьаврий ххал бивгьунни Дагъусттан 2021шинал паччахIлугърал хIасиллал аттестациялийн хIадурну бушиврул ва дуккаврил хIакъиравусса цаймигу агьамсса масъалартту.
Анзор Музаевлул тIимуний­ну, ЕГЭ дуллан хьхьичI МахIач­къалалив дурну дур цаппара батIавуртту му экзамендалийн хIадур шаврил хIакъираву, ххал бивгьуну бур субъект цукун хIадур хьуну бурив ми экзаменну дулун.
Рособрнадзорданул бакI­чинал бувсунни мукунма аьркинну бушиву цаппара муниципалитетирттай ва аьмну республикалийгу дуккаврил даражалун кьимат бищун. «Мунил мурад хъанахъиссар республикалул циняв школарттай дуккаву лавайсса даражалийсса душаву, муния рязину бикIаншиврул дук­лаки оьрчIругу, миннал нину-ппугу», – кунни мунал.
Хьунабакьаврий ххал диргьунни «Дуккаву» тIисса национал проект бартдигьавугу.
Анзор Музаевлул бувсунни мукунма дуккаврил чулуха махъун багьлагьисса школарттал учительтуращал ва дуклаки оьрчIащал давуртту дачин дуллансса методикартту хIадур буллай бушиву.

Читайте также: