Геологтурал экспедициялул аргъ дирзун дикIайва

Геологтурал экспедициялул аргъ дирзун дикIайва

Бусттамин наслулущал

Апрель зурул цалчинсса алхIаткьини Аьрасатнаву кIицI лагай­ссар Геологтурал кьини. Геологтурал пишалул байран кIицI дуллан бивкIссар 1966-ку шиная байбивхьуну, билаятрал минераллал ва ханхъуслил гьану бивзсса совет геологтурал савлугъран.

Ва кьинилуцIун бавхIуну ттун дакIнин утан ччива чIярусса шиннардий Дагъусттаннал геологтурал экспедициялул хъунаману ивкIсса ттула шяравучу, уздансса агьлу-авладрал арс Бусттамин Магьдиев. Ванал цIа хъунмур никирал да­гъусттанлувтуран чIявучин ххуйну кIулссар. Бусттамин каялувчину усса чIумал Дагъусттаннал геологтурал экспедициялул аргъ дирзун дикIайва, ванал сийгу хъуннасса дия. Увссар Бусттамин 1932 шинал Ккурккуллал шяраву, жяматран бусравсса Набинал ва Майминатлул кулпатраву. Набинал арулвагу оьрчI, цува кунма, инсантурах ччаву дусса, хIал бавкьусса, цаманан кумаг бан, чIарав бацIан чялиш­сса бия. Мукунасса ия Бусттамингу.

Цува каялувчину усса чIумал ванал давурттай бацIан бувна чIявусса лак, миннавух ккурккулгу.
1949 шинал Ккурккуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Бусттамин увхссар Азирбижаннал индустриялул институтравун. 1954 шинал вагу къуртал бувну, зун ивкIссар «Дагнефть» трестрай. 1961 шинал сакин хьуссар Дагъусттаннал геологтурал экспедиция. 1968 шиная 1997 шинайн ияннин, сайки 50 шинай, экспедициялул хъунаману ивкIссар Бусттамин Набиевич.
Вай шиннардий Дагъусттаннал геологтурал экспедициялул хъунмасса захIмат бивхьуссар республикалий халкьуннал хозяйство хьхьичIуннай дан. ЧIяруми Ухссавнил Ккавкказуллал хозяйствартту щинал дузал дурссар Дагъусттаннал геологтурал разведкалул дурксса къуйрдал. Бус­ттамин хIурматрай икIайва коллективраву. Ва ия низам ххира­сса ва тIалавшинна дусса каялувчи. ТIалавшиннардугу хьхьичIра-хьхьичI цаяра дикIайва.

Цува ва къуллугърай усса шиннардий Бусттаминнул хъунма­сса хIарачат бувссар цала зузалт къатта-къушлил дузал бан.
Цала каши ишла дурну тай шиннардий бакьин бувссия буттал шяравунсса ххуллу.
Дагъусттаннал геологтурал экспедициялул хъунаманал къуллугърай бивхьусса захIматрахлу ва лайкь хьуссар личIи-личIисса наградарттан: Халкьуннал дусшиврул ордендалул, медаллан, ПаччахIлугърал ва ведомствалул чулухасса ХIурматрал грамотарттан. Бусттамин РСФСР-нул лайкь хьусса геологри.

Цала къуллугърах, даражалух къаурувгун, ва ия пахру-ххара бакъасса, гьарнащал авкьусса, аьчух­сса адамина. Ия, цала нину-ппу куна, хъамал ххирасса, инсаннах ччаву дусса.
Ва шяравун увкIсса чIумал мюрщи оьрчIан байран дикIайва.Бусттаминнул ккурчIавсса циняв мюрщи оьрчIру, бавтIун, ттучандалийн бувцуну, нахIу-нацIурду ларсун, ххари байва.
Шяраву хIакьинусса кьинигу хъин чулий дакIнийн бичлан бикIай Бусттамин цувагу, ванал нину-ппу ва уссу-ссугу. Шиккува кIицI лаган, Бусттаминнул уссу Байронгу (вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни) ваначIа зий икIайссия.

Ва «Социалист бяст-ччаллил победитель» тIисса лишандалун лайкь хьуну ивкIссар. Ванал ссу, цIанихсса хъаннил хIакин, медициналул элмурдал доктор, профе­ссор Загьидат Набиевная къабав­сса чансса бухьунссар. Музагьиб тIимур ссу (уттигъанну аьпалу­хьхьун лавгунни) техникалул элмурдал кандидатъя.
Набинал ва Майминатлул цинявппагу оьрчIру бия итххявхсса, бюхъу-хъит бусса. Вайннаву гьарицаннаву дия цаманан цащава шаймур бан анавар буккайсса хасият. Мунияту хIакьинусса кьинигу шяраваллил жяматрал вай бусраврай дакIнин бичай.

Читайте также: