Ва зий ур ца яла къизгъинмур кIанай

Ва зий ур ца яла къизгъинмур кIанай

Кьурбан Аьбдулкьадиров

Гьашинусса шинал яла чIявуну ишла буллалимур, агьалинал зумату хIура къавхьумур махъ бия «коронавирус». Щаллара дунияллий СМИ-рдайгу, паччахIтурал-президентътурал, хъуни къуллугъчитурал зумувгу, агьалинал зумувгу. Медициналул зузалтраннив му мусиватсса азарданущал талан багьлай бия ва хIакьинусса кьинигу миннан коронавирусрал фронтрая хIура хьунсса чара бакъар. Ва мусиватсса азар сукку хьуния мукьах «ятIул зоналий» зий хIура хьун увар ЦIуссалакрал шяраватусса Рамазаннул арс Аьбдулкьадиров Кьурбан. Ва цIубутIуй «ятIул зоналий» Москавлив зий ивкIун ур, яла, жучIарагу азар ппив хьувкун, жулвами агьали хъин буван зана ивкIун ур Дагъусттаннайн. Зий ур Республикалул инфекциярдал азарханалий (РЦИБ и СПИД) яла къизгъинмур ва захIматмур кIанай-анестезиологну-реаниматологну. Ванащалли жул хIакьинусса ихтилатгу.


– Кьурбан, буси медициналувунсса вилва ххуллия?
– На 2010 шинал къуртал бувссия Республикалул Многопрофильный лицей, вара шинал дуклан увхссияв Да­гъусттаннал медициналул академиялувун, таний вузрал статус укунсса бия. Ординатура къуртал бувссия на Москавлив, Н.Н. Блохиннул цIанийсса азарханалий, анестезиолог-реаниматологнал касму лахьхьинсса мурадрай. Яла дачIи шинай тиккува зий ивкIра. Блохиннул цIанийсса азархана щаллагу дунияллий ца яла хъунмур азарханар, паччахIлугърал медициналул учреждениялул статусрацIун, ххюва элмийсса институтгу бусса, гьармудан медициналул цIу-цIусса хъиривлаявуртту дуллалисса. Тикку кIулшивуртту куртIгу, цIакьгу дурну, бунияласса практикагу хьуну, увкIра МахIачкъалалийнай. Н. ЦIаххаевлул цIанийсса Республикалул ортопедиялул-травматологиялул азарханалий анестезиолог-реаниматологну зун айивхьура. Коронавирусрал азар сукку шайхту, лавгра нава ххишалану зун аьркинний зун. Вари ттул медициналувун­сса ххуллул тарих.

– Та ппурттуву медициналул зузалтран бигьасса чIун да­къая, кIул бакъа бала ялун бияйхту, яхIлий кьини лахълахъи­сса, бивкIулул бухкIуллий зузисса инсантурал ялун варсагъирттал ттархьру нанисса, аварасса чIун дия. Цавай вирусрайн вих бакъа, гайми Здравоохранениялул системалийхсса сси хIакинтурайх лахълай, гьарзат дащуй дихьлай бия. Яла захIматмур ци дия давриву та аварасса ппурттуву?
– ЦIубутIуй мяйжаннугу бигьану бакъая. На реанимациялул отделениялуву зий ивкIра, зунма кIуллихха, яла захIматми къашайшалт бусса кIанай. Къашайшалтран цукунчIавсса кумаг буван къахъанай, бан-бит бакъа, къазразанну лечлан багьлагьисса чIун дия. Инсантал жул хьхьичI оьккисса къювурдай бия, миннан цичIав кумаг буван хъанай ба­къая, мукунсса иширайн я на, я цучIавгу хIадурну акъая. Ци барчагу бувну, инсантал ххассал буван багьлай бия, амма ххассал бан къавхьуну литIлатIиссагу бия. ЗахIматсса сурат дия. Цалчинсса нюжмардийва ххюя инсан ххассал уван къавхьуна, хьун бумур хьуну бия миннан, жуя пайда бакъая. Ттун ми хъама къабитай…ЦIими чIа тIисса бургаву, ябитаву. ДакI шиши дагьлай дия, амма кьянкьану ацIан багьлай бия, ххассал буван хьунтIимивагу ххассал буван. Ялув тту­ккун, СИЗру, респираторду къакъулайсса дия, чIунгу гъилисса дуну, гьухъа битлай, ссихI биял къахъанай бия. Жуласса бан­сса чIуннагу дакъая, чарагу бакъая. ­Аьдат хьун захIматну бия. Щил ци бувну, ци банссия? Аьдат хьун багьлай бия инсантурал оьрмурду ххассал буваншиврул.

Денис Проценкощал

– Му цимурцаннуцIун, азар вийннагу лахъанссар тIисса нигь-ццах, вийнна лахъарча, вилвацириннайнгу лахъанссар тIисса?
– Ццах бакъая къаучинна. Бия. Вирусрал нагрузка дусса кIанттайгу зий ухьувкун. Азар дирминнан ккаклакициривгу чIалай, гьарма хIарачатрай ия, лаххия цIакь дурну, шаймур бувну, гьава буххан кунмасса кIантту кIучI бувну зун. ТалихIиннаран, хIукуматрал «ятIул зонардай» зузими гостиницардай битан­сса чаран лявкъуну бия. Азарданун ххуллу кьукьинсса, хIала-гьурттушиву чан дувансса ца чаран вагу бия.

– Кьурбан, хасну реаниматологнал давриву яла захIматмур цир?
– Мачча-гъаннахь инсан ххассал уван къавхьушиву бусаву. Жун, реаниматологтуран, дуван багьай му даву. Мунияр кIуссагу, захIматссагу бигар бушиву къакIулли. Инсантал, жуйн хьул бивхьуну, хъин хъанай бур, кумаг хъанай бур тIисса ххуйсса хаварданух ялугьлай бикIай. ТайнначIан гъан хьуну, иш цамур куццуй багьшиву бусан багьай. Оьнкьарах къурхъ дарцIуну, къухъна хъанарчагу, махъру ляхълан багьай. Жул биялалий бакъасса, жуя пайда бакъасса ишругу шайхха, хаснува цIанакул. Суаллу, чIявукIунтIру чIявусса азар дур. Ссигърал къурхъ хьусса.


Цалчинсса нюжмардийва ххюя инсан ххассал уван къавхьуна, хьун бумур хьуну бия миннан, жуя пайда бакъая. Ттун ми хъама къабитай…


– ЧIявуми хIакинтал ва экспертътал бур вакциналул дакъа пандемия дацIан къадувантIиссар тIий. Дагъусттаннайгу медициналул зузалтрайн вакцинарду буллай байбивхьунни. Ина уварав?
– ТIайланма учинна, анавар уклай акъара куну. Даврил уртакьтураву бур вакцинарду бувсса, коллегахъаву цIуру-кIурулийсса къабувккунни цалсса, ххуйну буру тIий бур.
– Кьурбан, ттун Инстаграмрай Москавуллал Коммунаркалийсса азарханалул хъунама хIакин Денис Проценкощалсса вил суратрай ябавцIуна, хъирив бувкссияв, ина часса, чув зузисса жагьил урвав тIий. Жулама ля­къайхту, вищал хьунабакьин, ихтилат буван ччан бивкIуна. «Коммерсантъ» кказитрал Проценкон «Аьрасатнавусса коронавирусрал эпидемиялущалсса талатаврил символли» тIисса кьимат бивщунни. Социалист захIматрал виричугу ур му, буси мунащалсса хьунаакьаврияту.

– Денис Николаевич гъинттул Мос­кавуллал хIакинтурал бригадалущал Дагъусттаннайн учIайхту, жучIангу увкIуна, мастер-классру ккаккан був­на, бувсуна цала опытрая. Мугу анес­тезиолог-реаниматологри, ттунгу мунал маслихIатру бучIи лявкъунни давриву. Эпидемия къуртал шайхту, ванал жуйн Москавлив Коммунаркалийгу оьвкунни, азарханалул даврил даража ккаккан.

– Цукун къацIуххиви, цIанакул азарханалий чIявусса къашайшалт бурив, дарурттал, гьарзатрал щаллушинна дурив куну?
– Дарурттугу, аьркинмургу дузалну дур. Къашайшалт чIявуссагу бур, чIяву хъанайгу бур ялу-ялун.

– ЦIушинал байран зу, чIявуми хIакинтурал, азарханардайра дуваншиву кIулли. Ци чIа учинна ина агьалинан?
– ЦIуллушиву! Цал ва цIуцIаврива цIуллуну буккансса кьудрат, гихунмайгу ххуймур чивчуну лякъиннав. Лакрал миллатрал цIа-кьини дюхъаннав, миллатрал тарих дазу дакъа лахъисса лякъиннав!
– Кьурбан, вихьхьунгу цIуллушиву дулуннав! Укъавкуну бацIан къахьунссар, зуру уттизаманнул вирттал. Зул кьимат бакъагу бакъассар. Инагу къуртал бувсса Дагъусттаннал Медуниверситетрал хIаятраву уттигъанну дацIан дунни баласса ппурттуву ливтIусса медициналул зузалтрансса гьайкал. На му иширая Фейсбукрай чивчуссия кутIану, увхсса, багьтIатI хьуну щяивкIсса хIакиннал чIарав щябикIан ччисса асар бутлай бур скульптуралул тIисса. Шанма гьантлул дянив ххюттуршунниха ливчусса инсантурал му публикациялул репост дунни, Аьрасатнал циняв регионнаяту, Гуржиянавату, Украинная, Эстониянава, дунияллул гьарцагу мурцIния медициналул зузалтрайн барчаллагьрайсса, хIат-хIисав дакъасса комментарияртту чичлай бур. Ттун ччива зу цинявннал ми дурккуну, зуйнма халкь цукун бусрав-барчаллгьрай буссарив, цукун зукьлу-дуаьрттай буссарив асар хьуну. Халкьуннал хIурматгу, ччавугу хIалал дуван къабигьассар, гьай-гьай. Зу хIалал дунни.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: