ДакIнийн увтунни ХIавинахъал Саэд

Гъумучиял паркраву Саэд Габиевлул гьаттачIа хьунни ДАССР хIасул хьуния шиннай 100 шин шаврин хас дурсса батIаву. Цувгу дайдирхьунни революционер, паччахIлугърал, политикалул, жяматрал хьхьичIунсса ишккакку Саэд Габиевлул гьайкаданучIа тIутIал шалкка бишаврийну.


Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни республикалул тарих чивчуминнал дянив агьамсса ххуллу-ххуттай душиву лакрал миллатрава бувксса аьлимтурал, маданиятрал ва магьирлугърал хьхьичIунсса ишккаккултрал, шяраваллил хозяйствалул зузалтрал цIардугу.

— Жунма хъамабитан къабучIи­ссар республикалий Совет паччахIлугъ дишавриву мукъуйну ва иширттайну гьурттушинна дурсса инсантал.
Дагъусттаннал тарихраву ца яла хьхьичIунсса паччахIлугърал ишккаккуну хъанахъиссар Са­эд Габиев, Дагъусттаннал па­ччахIлугъ сакин даврил пикри цанна кIулши хьуния тинмайсса оьрмулуву ятIулсса ххуттай чивчуну, зунттал билаятрал цIансса халкь чаннайн буккан баврихлу талай ивкIсса жагьил­сса революционер, -увкунни Юсуп МахIаммадовлул ва кутIану бувсунни ванал оьрмулия.
Революциялул ххуллу Саэд Габиевлул байбивхьуну бур 1905 шинал, Петербургуллал университетраву дуклакисса чIумал шагьрулул зузалтрал суккушиндардай чялишсса гьурттушинна дуллай, Москавлив, Къиримнаву, Ростоврай, Бакуй, Нальчикрай, Щурагь ва цаймигу шагьрурдай.

1912-1914 шиннардий Петербурглив Саэд кьюлтIну итабакьлай айивхьуну ур «Заря Дагестана» ва «Мусульманская газета» тIисса, халкьуннаву кIулши чантI чин дуллалисса кказитру.
1919 шинал май зуруй Габиевлул каялувшиндаралусса революциялул кьюкьа дурххун дур кIяла гвардейцынал лавсъсса Дагъус­ттаннайн.

Юсуп МахIаммадовлул ххи бунни, Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул Указрайн бувну, 2021 шин Дагъусттаннай баян бувну душиву ДАССР-данун 100 шин шаврил шинну, му агьамсса иширан хас дурсса мероприятияртту райондалийгу хIадур дуллай бушиву.

Читайте также: