ЦIушинал тарихран хас дурсса даву

ЦIушинал тарихран хас дурсса даву

«Аьрасат – ттул тарих» тIисса цIанилусса Тарихийсса паркирдал Ассоциациялул хIадур дурну дур ЦIушинал байрандалул хьунийнсса щалагу Аьрасатнал онлайн-проект. Мунил лагрулий соцсетирдай буслантIиссар ЦIушинал байрандалул тарихрая, аьдатирттая.


ЦIусса рубрикалул ялув захIмат буллай диркIссар цаппарасса Тарихийсса паркирдал командартту. Ми цачIу зий бивкIссар, аьркинсса информация батIлай, сценарийртту ва видеорду хIадур дуллай. Вайннал шаймур бувну бур ЦIушинал байрандалул тарихрая бигьану лаласунну ва хIаз бизанну бусаншиврул.

«ЦIушинал тарих» проект чIал къархьуну дуккантIиссар соцсетирдай. Му ккаккан бюхъантIиссар Ютубрай, ВКонтакте ва Инстаграмрай.
Шиккува кIицI лаган, «Аьра­сат – ттул тарих» тIисса Тарихийсса паркирдал ваниннингу дурссар ва журалул давуртту: щалагу Аьрасатнал рубрика – «Музей в тапках» ва сериал – «Федерал эфир».

Читайте также: