Якьамасса хъяхъаву

Якьамасса хъяхъаву

Лакрал театрдануву хьунни ца уттигу премьера. АьсатIиннал драматург Георгий Хугаевлул «Квартет для души» тIисса пьесалиясса «Хъунавшавуй, чунна…» тIисса якьамасса къямадия. Пьеса лакку мазрайн бувцуну бур Абачара ХIусайнаевлул.
Режиссер-постановщик Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов. Художник-постановшик Дагъусттаннал лайкь хьусса художник Аскар Аскаров.


Лакрал театрданул ва спектакль бихьлай бур кIилчин. Цалчин бивхьуну бур 1986 шинал, аьпа биву, Валерий Эфендиевлул. Тай шиннардий цIакьсса дусшиву ва творчествалийну­сса дахIаву диркIун дур Лакрал театрданул хъунама режиссер Валерий Эфендиевлул В. Тхапсаевлул цIанийсса Ухссавнил АьсатIиннал паччахIлугърал академический театрданул хъунама режиссер Георгий Хугаевлущал. Тайнналгу бивхьуну бур цала театрдануву Валерий Эфендиевлул пьесардаясса спектакллу.

Спектакльдануву роллу дургьуну бивкIун бур Дагъусттаннал халкьуннал артистка Рая Буттаева ва жуятува батIул хьу­сса цIанихсса артистал ХIасан Буттаев, Садикь МахIаммадов, Серго Хайдакьов.
Спектакльдануву гьурттуну бур шама тяхъасса, дакI хъинсса къужа: Данел, Дарданел ва Га­гуца (Аслан МахIаммадов, Шамсуттин Къапланов, Рамил КьурбанмахIаммадов) ва гайннал чIаххувщар Бабуца (Луиза Шагьдилова).

Шамагу кувннал чIарав кув ацIлай ур, ца-ца чIумал, бястлихун багьну, ххагу-ххаххай, гиччава дакьилгу шай. Ялгъузну ливчIун бухьурчагу, балайрду тIий, цала дакI цивппа дуллай ялапар хъанай бур.

Лях-лях къужрал ялтту уккан учIай шяравусса жагьил Инал (Ибрагьим Рабаданов). Цувагу ур, халкьуннал балайрду хъирив нанисса никиран ябансса мурадрай, къужрал ансамбль сакин дан ччай.
ХIакьину жула итталу хъанахъимур – жула халкьуннал аьдатругу лирну, балайрдугу хъамабитала хьуну бур. Тяхъану байбивхьусса спектакльданул ахир якьамасса шай. Пашмансса бур гиву гьуртту хъанахъисса цинявннал кьадарду. Спектакль наниссаксса хIаллай ашкара шай гай шамуннанмагу Бабуца ччай бивкIшиву. Амма Бабуца цаманан нясив хьуну, ацIния урчIра шин ва ацIния урчIва гьантта цачIугу бувтун, лас дунияллия лавгун ур. КIия арсгу аьрай ливтIуну, душгу цамур шяравун щар хьуну, цуппалу ливчIун бур.

Дарданеллулгу ца арс дяъвилий ивкIуну ур. Кулпатгу хаин хьуну бур. Ца арс тIурча, шагьрулий уссар тIий, ганал цIания чIумуя-чIумуйн арцугума дучIай. Гагуцал кулпатвагу бувну бакъар, бусса оьрмулий Бабуцахсса ччаврийн дакI тIайлану ливчIун ур.

Ялун личай Дарданеллул кьюлтIмургу – дуснакьраву щяивкIсса ганал арснан шинну ххи дурсса, арснал цIания дукIлакIисса арцугу ляркъунни, шагьрулийн лавгун, цала цанна гьан дуллай.
Спектакльданул дур философский мяъна. Хъяхъавривух, хъярчирдавух, балайрдавух хIаллицIух драматургнал ва режиссернал жула хьхьичI дацIан дай хIакьинусса кьини.
Шамагу къужлул зумату баллай бур жунма хIакьмур.

– Инсаннал инсаннайх бищун цал чару гьан бувну бур, яла ттархь, яла чIила, яла ккулла. Инсаннал инсан ивчIан букъавсса бакъар! Циванни? Ссал цIанийри? – тIий ур Гагуца.
– Аькьлу бушиврул, рахIму-цIими бакъасса агьлу бушиврул, – тIий ур Данел.

– Бакъар! Къанихшиврулли! Инсаннан гьарза чанну дур! Ниттин кIулну бивкIссания дяъвилух къанихма, кIанттувува бугъ анссия,– тIий ур Дарданел.
– Ниттил жува циняв марцI­нуру дунияллийн буккан байсса, зия ялару шайсса, – тIий ур Данел.

Читайте также: