Педагог, патриот, тарбиячи.

Педагог, патриот, тарбиячи.

Январь зурул 3- нний оьрмулул 75 шин бартлаглай дур ххаллилсса педагог ва шаэр Даниял Магьдиевлун.ХIакьину чансса бухьунссар жула интеллигенциялуву ванал цIа къабавсса, къакIулсса. Цала оьрмулул хъунмур бутIа Данияллул хас бувну бур оьрчIан кIулшивуртту дулаврин ва ми тарбия баврин.

Ва ххуллий ванал дурсса лайкьшивурттугу, миннух хIукуматрал дуллусса наградарттугу чансса дакъар. Яла- яларив, хъуннасса даву дурссар ва хIакьинусса кьинигу дуллай уссар Даниял ялун нанисса ник Ватан ххирану тарбия даврил цIаний. Нажагьсса бухьунссар хIакьину Дагъусттаннай Ккурккуллал шяраву кунмасса аьрали музей. Ванил гьану бивзссар 1982- ку шинал таний буттал шяравун школалий зун увкIсса жагьилсса учитель Даниял Магьдиевлул. Тания шихунай дуклаки оьрчIру ва учительталгу лагма лаган бувну ва музейраха зий 1200- ннийн дирсса экспонатру салкьи дурну дур Данияллул.

Шивун увхнал хьхьичI дацIантIиссар Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул диорама. Хъунанангу, чIивинангу асар хьунтIиссар цIаран лавхъсса дяъвилул ххуллурду, чIалантIиссар цукун ххирану дарцIуссарив жунна бюхттулсса Ххувшаву.Музейраву абад дурну дуссар дяъвилия зана къавхьусса 57- гу ккуркличунал цIа. ЛичIисса мурцIу буссар фашистурал концлагерьдай инсантурай буллай бивкIсса зулму- къиялия бусласисса.

Махъсса шиннардий жула билаятрай аьдатравун дагьну дур бивкIу бакъасса полкрал бачаву.Ва даву хьхьичIра – хьхьичI, 80-ку шиннардийра, дайдирхьуссар Ккурккуллал школалий Даниял Магьдиевлул сипталий. Укунсса даву хIакьсса патриотналли дайсса. Патриотизм Данияллул оьтту- ттурчIавура дур. Му ванал цIуцIи кIану бур. БунутIийри ванаща укун ххаллилсса музейгу бан бювхъусса. БунутIийри гьарица шинах ванал каялувшиннаралу Ккурккуллал шяраву лахъа- хъунну Ххувшаврил байрангу дайсса.

Даниял Магьдиевлул педагогикалул элмурдал кандидат хьунсса диссертациягу дуклаки оьрчIру Ватан ххирану тарбия баврия чирчусса дур.ЦIанасса , баргълагавал билаятирттал Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул тарих баххана бан, баччан бан кьаст лархIусса чIумал, тIайламур бацIан бан, ялун нанисса ник Ватан ххирану, цала тарихрал кьадру- кьимат буну тарбия дан Данияллул дуллалисса даврин багьа бищун къашайссар.

Даниял кIулну ур Дагъусттаннал халкьуннан патриот, педагог,тарбиячи, шаэр хIисаврай акъассагу,бюхханну махъ учайсса оратор хIисаврайгу. Вай гьарицагу ххуллий ккаккан бунни ванал цува ци даражалул инсан уссарив. МукьцIаллийхъайсса шиннардий школалий зий, миннува 35 шинай директорну, Данияллул лайкь дунни Дагъусттаннал ва Аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил отличникнал цIа. Цимилагу хьунни Шинал директор. Ва ур Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель. Дур Данияллул наградарттаву хъинну цанна бусравсса Жуковлул, Лермонтовлул, Шолоховлул. Пушкиннул медаллу.

ДанияллучIа тачIав чан къашай жямятийсса давурттугу.Мигу ванал мудан гъирарай дай. ЦIанасса чIумал ва ур Лакрал райондалул хъунисриннал председательнал къуллугърай.
Гьай- гьай, цала музейрайгу каялувшиву дуллай.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: