Дагъусттаннал спикер хьунаавкьунни лакрал вакилтуращал

Дагъусттаннал спикер хьунаавкьунни лакрал вакилтуращал

Октябрь зурул 27-нний Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов хьунаавкьунни лакрал жяматрал вакилтуращал.


Андриана Аьбдуллаева
Хьунабакьаврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал парламентрал вице-спикер Камил Давдиев, Дагъус­ттаннал ХIукуматрал ва БакIчинал Администрациялул каялувчинал цалчинма хъиривчу Артур Исрапилов, Дагъусттаннал БакIчиначIасса Хъунисриннал советрал председательнал хъиривчу Сиражуттин Илиясов, Дагъусттаннал Жяматийсса палаталул председательнал хъиривчу Ссапарбаг Аьбдуллаев, Оьрмулул дузалшиндарал зузалт­рал профсоюзрал председатель АьбдурахIман Адамов, Лакрал театрданул хъунмур Бадрижат МахIаммадхIажиева, техникалул элмурдал доктор Аьв­дурахIман Халилов.

Хизри Шихсаидовлул барчаллагь увкунни лакрал жяматрал вакилтурахь, личIи-личIисса давур­ттай билаятран ва халкьуннан мюнпатну зий буну тIий. Лавайсса кьимат бивщунни элму, тарих ва культура ядаврил ва хьхьичIуннай даврил цIаний вайннал бихьлахьи­сса захIматран.
Хъирив Сиражуттин Илиясовлул барчаллагь увкунни спикернахь муданнасса аякьалухлу.

— Вин ххуйну кIулли жула тарихгу, культура ва аьдатругу. Ччяни хIисав шай республикалул цIаний захIмат бихьлахьими. Му хъунма­сса затри, — увкунни ванал ва бахшиш дунни Хизри Шихсаидовлун ХIурматрал грамота ва Бархъаллал усттартурал дурсса сувенир.
Цала чулуха Хизри Шихсаидовлулгу бахшиш бунни хъамаллуран Халкьуннал Мажлисран 25 шин шаврин хас бувсса луттирду.

Читайте также: