Гъараллу ларчIунни къалалул чIира лекьаннугума

Ноябрьданул 18-нний Аьра­сатнал культуралул министрнал хъиривчу Сергей Обрывалин Дарбантлив аьрххилий увкIунни, вай гьантрай лачIлачIисса гъараллу сававну, кьиблалул чулийсса, Орто-Къапы тIисса азварданучIа аьвзал заманнул къалалул левкьсса чIира ххал бан.


Шикку ванал хасъсса къуллугъирттайн амру бувунни, ца нюжмардул дянив чIира бацIан бансса ци давуртту дан дурив ххал дурну, хъирив лавну, цайнма баян бан ссаяту байбишинтIий буссарив. Мукунма министрнал хъиривчунал амру бувунни, къалалул циняв чIиртту ххал бувну, лекьан нигьачIишиву дусса кIанттурду къулагъасрайн ласун. Вай циняр давуртту дурну къуртал дан аьркинну дусса дур 2022 шинал ахирданийннин.

Шиккува кIицI лаган, къалалул чIиртту бакьин буллалисса хьхьичIра-хьхьичIсса реставрациялул хъунисса давуртту Дарбантлив дурну диркIссар 1965 шинал. Яла 2006 ва 2015 шиннардий дурсса реставрациялул давурттал чIумалгу чIиртту бакьин бувну бур так лекьан нигьачIишиву дусса кIанттурдай.

Читайте также: