Ттула лакку дустураясса махъ

Ттула лакку дустураясса махъ

Каспи хьхьирил зуманивсса, агьали бигьалагайсса «Зурул зума» тIисса центрданул урчIа чулухсса пляж шагьрулул агьулданун ва хъамаллуран ххира хьусса кIану бур. Шагьрулул дязаннив, Родопский бульварданул чIаравсса ва кIанттайн бигьалаган бавтIцириннавух бикIайссар цIуллу-сагъшиву цIакь дувайсса группа «Штормгу». Ва жул группалуву личIи-личIисса миллатирттал агьлу бур. На нава яручу ура, ур даргиричу, лазгиричу, амма группалул гьанулул ттарцI – лакри.

Ми чIявуми Ккуллал шяраватусса бур, миннал хъунмур мурадгу, агьали бигьалагайсса кIану ххуйну бакьин бувну, чIалачIингу, диц-куцгу ххуйсса даражалийн буцавур. Ххаллилсса мурадри, гьаннайсса.


Ми давурттал чул бищай ттарцIгу цIанихсса чарил усттар ва захIматчи Щамхалов Кьурбанни. Органнай зий ивкIсса ванал, пенсиялийн уккайхту, цалва оьрму инсантуран хайр-мюнпатранну гьан буллансса чаран лявкъуну бур. Тикку пляжрай хьхьирил щатIал личин бувсса чарттая хъинну ус­ттарну бувну бур агьали бигьалаган щябикIайсса беседкагу, янна даххана дуван буххайсса мюрщи къатригу.

Ва ххуйсса даву магьирсса каруннил залуннал, Кьурбаннул, хIарачатри. Ва буттал шяраву ххуллурду бакьин байнигу, мизит бувайнигу ца яла чялишну хIала бувхминнаватусса ур. Мюнпатсса давуртту дуллалийни ва тачIав тийнайну къаацIай, цукунсса даву дурну, ци хъинбала бувну цува учIисса чув ушиву иширайну ккаккан буван хъинавав тIийнувасса адамина ур. Ванаяр махъун къаагьансса бюхъу- хъитлий къуццу тIутIисса ур ванащал ца классраву дуклай ивкIсса Султанов Султангу.

Ванал 1978 шинал Дагъусттаннал политехнический институт къуртал бувну бур, тамансса шиннардий зий ивкIун ур «Дагводстрой» ПМК- 8 трестрал хъунаману. Ванан ххирар тIаннул давуртту, ваналгу пляжрай хъунмасса столгу, 8 скамейкагу бувну бур, мукунма къулайсса тIаннул – шпаллал чурттурдугу. Уттигу пляжрал тамур чулухгу укунма­сса чурттурду буллай ур. Султан цувагу 5-мур посёлокрая пляжрайн велосипедрайри учIайсса.

Вама гьалмахчу Кьурбан Оьма­риев чарил, тIаннул усттар ­акъар. Ванал цамур гьунар бур – нахIура- нахIусса шашлыкру дувайсса. Ванал Буденовс­калия лавсун увкIунни шашлыкру дувайни аьркин дагьаймур. Цалагу хъярчирай учай, цува Буденовскалийсса «ДЮК» дикIул комбинатрал экспедиторну зий уссаксса, шашлыкру дакъа къаличIантIиссару куну. Ла­кку дустураву ялагу уссар кIия интеллигент, кIия МахIаммад – Маммаев ва ХIасанов.

МахIаммад Маммаев, къуллугъ кьабивтсса ГУВР- данул полковник, ттун кIулссия студент заманнайва. Жу ца общежитиялий яхъанай бикIайссияв. ХIасанов МахIаммадлущал, Дагъусттаннал медуниверситетрал физвоспитаниялул кафедралул хъунама преподавательнащал, Совет заманнайва кIул хьунсса тIайлабацIу хьуна. Нагу таний обкомкомсомолданий спортрал отделданий каялувшиву дуллай уссияв. Жун цачIу спортрал мероприятияртту дуллан багьайва, танийра жул дусшиврул арардугу цIакь хьуна.

Жул группалуву МахIаммад­хъул спортрал 2 площадкалулсса буллай буссар. Ца площадкалий тамансса давуртту дурну дуссар, кIилчинмур пляжрал футболданун хIадур буллай буссар.
Вай гьантрай группалул активистал МахIачкъала шагьрулул мэр Салман Дадаевлуйн бувкссар, жу хIадур бувсса площадкарттайн спортрал инвентарьданул кумаг бува тIисса тавакъюращал .
Жагьилтал спортрахун, физкультуралухун машхул хьуншиврул жура- журасса турникру, тренажерду аьркиннихха. Агьалиналгу, хъуниминналгу мурад уттисса ник цIуллу-цIакьсса, спортраву итххярхсса, сирсусса, сарсъсса шаву бухьувкун.

Ти­кку бигьалаглагисса инсантал, жу гъирарай, кIюрххия гьанттайннин зий чIалай, гъан хьуну, зун арцу щил итадаркьур, спонсортал, кумагчитал цар тIий цIухлан бикIай. ЦучIав вих хъанангума къаикIай, лакку дустурал сипталийну ва хIарачатрайну дуллалисса давурттур учайхту. Укунсса бур ттул дустал, халкьуннан хъинбала буван ччи­сса, чийн мюнпат бияймуниха дакIнийхтуну зузисса.

Аьлигъазиев Аьлигъазиявл бувсмур чивчуссар
ПатIимат Рамазановал

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: