ХIабиблул ххувшаврицIунсса хъиривмахъ

ХIабиблул ххувшаврицIунсса хъиривмахъ

ХIабиб НурмахIаммадов. ХIакьину Аьрасатнал ва сайки щаллагу дунияллул агьалинал учирчагу, тIайлану хьунссар, зумату щяв къадишайсса цIа дур.


ПатIимат Рамазанова
На спортрал муттаэ бакъара, дусгу бакъара. Хаснува зат къабувчIай ччимур базулийх бищун бучIисса, кьарал дакъасса дандибуккавурттая. Аьпа бивул, буттал учайва, футболдания ихтилат багьтари, ацIа адамина ца ттуплил хъирив лечлачисса ци футболли, лухччи цулуй, хъу гъайкуну, хьхьичIун бувккун-за бурив куну. Пикри барча, жува санаъ дуллай буру цаннал гама авттун ух уварча. Бугъ уллалисса приём бюхттул дуллай буру. На хъамитайпара, спортрал иширттавугу «къазра». Амма ХIабиблул ххувшаврия нагу ххариссара. Циван? Мунал цала тIийкун, зунттал шяравасса «простой парнишка» щалла дунияллий машгьурсса UFC турнирданул бакIххуттайн гьаз хьуну тIийгу, кьуния урчIийла талатаврил майданнив увккун, цалагу ух къавхьуну тIийгу.

Амма танийвагу, уттигу ттул ябацIаймур – ХIабиблул хасият, занакьулушинна дур. Му пасихIну ихтилат буван кIулсса, ингилис маз ххуйну кIулсса, дунияллий хъанахъимуния хавар бусса, кIулшивуртту цIакьгу, куртIгу дуллайнувасса жагьил ур. Ва яла-яларив, жагьилтуран эбрат ур. Хъиннихха жагьилтурал кумир спортраву итххявхсса, къалиян къаучайсса, хIанттияту архсса инсан ушиву. Ва ялагу, мунал ххаллил акъашиву, пахру-ххара бакъашиву, давлатлувтурал сияхIрай хьхьичIунминнавух ухьурчагу, хъуни чIалъаьрду буллай, ххира машинартту ба­ххана буллай, къуртIлий къуццу тIий акъашиву. Уттигъанну, ххувшаврил лахIзалий дайгьин къахъанай макь итххярххун, аслансса аждагьа ХIабиб ккав­ккунни жуна дазу-зума дакъа ххирасса буттацIа хьусса ялгъузсса ятинну. Турнирданийн хIадур хъанахъисса ппур­ттувугу, журналистътурал цукун ура тIисса суалданухьхьун жаваб дуллай, тIайланма угу-увкуна танал бу­ттах гужну бизар хъанай ура куну. Бувсунни данди уккавуртту кьаритаврил сававгу душиву бутта дунияллия лавгун мукьах ми кьаритан ниттихьхьун махъ булаву. Вана жула хьхьичI ниттихьхьун буллусса махъ бацIан бувай­сса адамина! ХIакьсса багьадура! Ккавккунни, Аллагьнал хьхьичI ник рирщуну, суждалийн агьсса бусурманчу.

Ванал ххувшаврицIун бахIин кунмасса зат бакъанугу, кьурчIи бизлай бур ттунгу вай гьантрай цинявппа чантI увкусса инсантуран кьурчIи бизлазимур: Франциянал хъунама Макроннул МухIаммад Идавсил (с.аь.с) карикатурарду (ва махъ Идавсил (с.аь.с) цIанил чIарав бишинмагу ччай бакъар!) дуллан ихтияр дулаву ва мунацIун бакьлакьи­сса чил билаятирттал хъуниминнавугу бушиву. Тархъаншивур тIар, демократ билаятирттай ччамарду буллангу, ччимур буллангу ихтиярду ду­ссар тIар. Духьунссар. Амма ду­ссар тархъаншиврул кьанкь хIала дакъасса затругу. Чил диндалул хIурмат бакъашиву тархъаншивурив? Жул дин исламри, жул диндалул гьанурдугу, ххуллу-ххагу – хъиншиву ва рахIму-цIимир. Жул жагьилтал хьхьичIун бурувгсса, пахру-ххара бакъасса виртталли – ХIабиб кунмасса. Ванал ххувшаврия ххари къавхьусса бусурманчу ца цува ХIабиб ухьунссар. Зун ккавкрив мунал симандалий ххаришиврул пиш? МарцIшивур, узданшивур жул диндалул чул бищай ттарцI!

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: