Бюхттулшивурттал ясирлувтал

Бюхттулшивурттал ясирлувтал

«ПпабакIуйн утти на ряххилчинна гьаз хьусса!»,- тIий, чичлай ур социал сетирдай цаятува ва цащала архIал най бивкIсса ххуллулссанная рязину ливчIсса, жуна чIявучин кIулсса альпинист, дунияллий машгьурсса зунттурду ясир бувсса ва жула хIурмат бусса, ГьунчIукьатIрал шяраватусса Зиябуттин ХIажимирзаев.

З. АьбдурахIманова
Сентябрьданул 12-нний хьусса зунттуйнсса аьрххилий ванащал архIал бивзун бур Москавлия бувкIсса 5 дусгу, цив­ппагу ца яла захIматми зун­ттурду ясир бувсса, Зиябуттин кунмасса, зунттах эшкьи хьу­сса пишакартал. Гьуртту шайсса бур вай лечултрал марафоннавухгу, спортрал цайми агьамсса мероприятиярттавухгу. Вайннащал архIал Лакку билаятрайн бувкIун бур лахъмур классрал пишакар, альпинистътурал ва путешественниктурал ккураннаву бусравсса Ольга Румянцевагу. Ва машгьур хьуну бур шанна шинал хьхьичI Ухссавнил ва Кьиблалул полюсирттайн экстремалсса аьрххирду бувну махъ.

Ольга бусса бур дунияллий­сса ца яла нигьачIисса 7 зун­ттуйсса вулканнайн бивсса рекордсменгу. ЖучIанма бучIан цаппара гьантрал хьхьичI ва бивкIун бур Тихий океандалий.
Зиябуттин чичлай ур: «Буршиял шяравун жу бивру машинарттай. КIиччагу ПпабакIу ЗунттучIан бивру ахттакьунбизулуву. Бивщуну чятирдугу, зунттул ухнилуцI дутарду хьхьу. Ххуллийнгу бувкру кIюрххицIун ссят 5-нний.

Зунттул мицIлийн лавхъун, лагма — ялтту буруглай, Лакку билаятрал караматшивурттай хIайран хъанайгу хъамаллурал ца ссят дурхьунссия. КIайннал ххариширул дазу-зума дакъая, муксса хIайран бувну бия гай жула зунттал билаятрал. Зунттуя ливккун, бувкIру Буршав. Ахттакьунмай ссят 6-нний зана хьуру ГьунчукьатIув. Бу­ттал шяраву цила багьайкун бигьагулавгун, хъиривмур кьини на ттула дустал тIайла буккав Мосвкавлив. ПпабакIуйн утти на ряххилчинна гьаз хьусса, миннувух – ца гьашинусса шинал кIийла».
Зиябуттиннухь барчаллагь тIий, ванал страницалий­сса постралу Ольга Румянцевагу чичлай бур: «Зиябуттин, дакIнихтунусса барчаллагь ПпабакIуйн буцаврихлу ва хъамалушиндарахлу. Оьрмулийгу хъамакъабитанссар!».

Ихтилатравух гьурттуну, Зиябуттиннухь барчаллагьрай бур шикку Денис, Филипп ва Павел — архIал аьрххилий бивкIсса альпинисталгу.
Жувагу, жула чулуха Ла­кку билаятгу, лакрал зун­ттурдугу машгьур буллалаврихлу Зиябуттиннухь барчаллагь тIий, чIа учинну ванан цIу-цIусса зунттурду ясир буллансса цIуллушивугу, зунттал бакIайнсса бигьа-рахIатсса ххуллурдугу.

Читайте также: