Дагъусттаннал Конституциялул Кьини

Дагъусттаннал Конституциялул Кьини

Конституция кьамул баву – ихтиярдал паччахIлугърай демократия дишаврил ххуллий ца агьамсса иширан ккаллиссар. Мунияту чIявуми билаятирттай му кьини байран кунна кIицI лагайссар.

Дагъусттаннай Конституция кьамул бувну бур 1996-ку шинал июльданул 26-нний. Байрандалул агьамшиву хъанай дур Закон кьамул даву билаятрангу, республикалунгу къабигьа­сса чIумал. Му кьамул даврийну бювхъуссар Дагъусттаннай дуруччин дакьаву, паракьатшиву, цашиву. Мунийн бувну, Да­гъусттаннал Конституциялул Кьини байран хIисаврай гьартану кIицI лагайссар циняв ялапарлувтурал.
ЦIусса Конституция кьамул бавривух гьуртту хьуну дур Да­гъусттаннал ХIукумат ва Верховный Советрал Конституциялул Комиссия, мукунма аьлимтал-правоведтал ва юристътал. Билаятрал ва республикалул жяматрал ва политикалул аралуву хьусса дахханашивурттайну, 2003-ку шинал июльданул 10-нний Конституциялуву дурну дур цаппара дахханашивуртту ва кьамул бувну бур цIусса Конституция. Амма инсантурал гьар шинах ДР-лул Конституциялул Кьини кIицI дувай июльданул 26-нний, му кьини кIицI даву аьдат­равун дагьну дунутIий.

ХI. Аьдилов

Читайте также: