Цинмагу жямат, жяматрангу цуппа ххирасса

Аьйшат Сяидова

Бухмур ЦIуссалакрал аьрщарайсса ТIюхчардал жямат дакIнихтуну хъунмасса барчаллагьрай бур, коронавиру­срал азар цакуну жула оьрмурдавун дурхсса чIумал,

цала чIарав, хьхьу-кьини къакуну, къашайшалтрал къювурду хьхьара дан къаралданий бавцIуну бивкIсса шяраваллил ФАП-рай зузисса медсестра Сяидова Аьйшат ХIамзатлул душнихь.


Залму АьбдурахIманова
ТIюхчардал шяравалу ЦIуссалакрал райондалий ца яла хъуннасса, Чачаннал дазуйн дияннин тIитIи даркьусса шяравалу дур. Жяматгу шикку цаннащал ца бавкьуну яхъанахъи­сса личIи-личIисса миллатир­ттая сакин хьусса бур. Аьйшатгу ва шяравусса мюрщи-хъунанал цIуллу-сагъшиву дуручлай 50-хъайсса шиннардил мутталий щарнил ФАП-рай патронажрал медсестрану зий бур. Вайксса шиннардил даврил опыт бусса Аьйшат шяраву хIисавну бур личIи-личIисса профиллал хIакиннангума.

Вай къабигьасса, цавагу чулуха рахIатшиву къадиркIсса кIива зурул дянив, ванил тас­ттикьгу бувну бур цила жагьилний язи бувгьусса пишалийн дакI тIайласса бушиву. Азарданиясса нигьачIишиву хъуннасса карантиндалул цалчинми гьантрайва ванил дайдирхьуну дур шяраву бувчIинбавуртту дуллалисса, цукун бурувччуну бикIан аьркинссарив бусласисса информациялул даву. Гьар кьини учирчагу, Аьйшат цала жяматрайн, хъуннасса аьркиншиву дакъа, шярава чункIуй мабу­ккари тIисса тавакъюращал лабизайсса бивкIун бур.

ХIал-аьмалданул бавкьусса хасиятрал, бусайсса мукъуй цIу бусса, ниттил кунна, чIаравнай дакI цIуцIисса ваних вичIи къадишин шайвав ТIюхчардал агьулдануща.
Давривугу цIакьсса низам дусса, циятурагу хъунна­сса тIалавшинна дусса ниттил, тарбиягу бувну, ххуйсса кIул­шивурттугу дуллуну, цала-цала оьрмулул ххуллийн буккан бувну бур цилами оьрчIругу. арс Рашид, Москавлив медициналул университетгу къуртал бувну, зий ур травматологну; душнил Аидалгу язи бувгьуну бур хIакинналмур пиша, вагу зий бур билаятрал хъуншагьрулий; Зарема тIимур душния хьуну бур художник.

Уттигъанну кIицI ларгсса Медициналул зузалтрал кьинигу хIисавравун ларсун, ТIюхчардал жяматрал, Аьйшат барчагу бу­ллай, чIа тIий бур ванин цIуллушиву ва оьрчIал, оьрчIал оьрчIал талихI-тирххандараясса ххаришиву. Битаннав ина ттигу чIярусса шиннардий винма ххирасса жяматрал цIуллу-сагъшиву дуручлай.

Читайте также: