Мукъул тархъаншиву

Мукъул тархъаншиву

Мукъул тархъаншивуну, ттул пикрилий, хъана­хъиссар инсан цува рязи акъамуния, цува аьраттал уккан уллалимуния нигь дакъа бусаву, чичаву.


Амма иширайну му мукуннивкьай хъана­хъисса?
ТIайлар, жулва билаятрай­сса система даххана хьуну махъ, тархъаншивугу ххишала хьунни. Дакъар, хьхьичIра кунна­сса, ялув бацIай органнал чулуха­сса ялун бигьлагьаву. Инсаннаща цалва дакIниймур, цалва пикри бусан бюхълай бур, иширайнурив тIурча, му щаллу буван бигьану къабикIай. Къачанну хьунабакьару жува таксса персоналун аьркинсса куццуй ишру, хьумур бакIрая ччаннайн, ччанная бакIрайн кIура баен буллали­сса кIанттурдащал. Нажагьссавагу акъахьунссар жула дянив, школалий тIий, институтраву, даврий тIий, мукъул тархъаншиву лиян дуллалисса иширал барану къавхьусса. Мукунсса иширттайгу махIаттал хъанахъиссагу чIявусса къахьунабакьай.
Муниятугу, ттул пикрилий, мукъул, пикрилул тархъаншиву – му тачIаврагу бигьасса категориялул зат дакъар. Му кIану мукун бушиву ххуйссарив ягу оькки­ссарив – вагу личIисса ихтилат бухьунссар.

Читайте также: