ХIакин хьунсса хиял оьрчIнийва бикIайссия

ХIакин хьунсса хиял оьрчIнийва бикIайссия

Тамари Мажидова

Дагъусттаннал медициналул университетрал студентка ХIа­жинал душ Тамари Мажидова, март зуруя байбивхьуну, хIа­кьи­ну­с­са кьинигу зий бур волонтер хIисаврайМахIачкъалаллал аэропортрай. Пандемиялул чIумал «ятIул зоналий» зун студентътурайн оьвчаву дайхту, цалчинминнавух вагу лавгун бур.


Андриана Аьбдуллаева
Тамари Ккурккуллал шяравасса бур. 2014-ку шинал Ккурккуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, ва бувххун бур Дагъусттаннал медуниверситетрал медико-профилактикалул факультет­райн. Медикнал пиша Тамарин оьрчIнийва ххуй бизайсса бивкIун бур. Мудан кIяла хялат лаххан хияллай бикIайсса бивкIун бур. Школалий дуклакисса чIумаллив хIакиннал пиша ванин хъиннува ххуй бизлази бувну бур цила ссурахъу, ххаллилсса хIакин, оьрчIал хирург Артур Мажидовлул.

Ва инсантуран кумаг буллалисса ва миннан бусравсса куц чIалай, укунма цуппагу зунсса гъира багьну бур. Къашайшалт хъин къабулларчагу, профилактикалулмур даву мукунна лавайсса даражалий дуллан пикрилий бивкIун бур. ЦIана Тамари дуклай бур 6-мур курсрай. Дуклайгу бур ххуйсса кьиматирттай.

— Ттун мюрщисса оьрчIру хъинну ххирар, мунияту педиатриялул факультетрайн буххан­сса пикри буссия, амма иш мукун багьну, на ва факультетрайн бувхра. ЦIубутIуй перевод хьунна тIисса пикри буссия, яларив шиккува ххуй бивзуна. Коронавирусрал инфекция сукку хьуну, пишакартал биял къахъанахъи­сса чIумал жуйн, студентътурайн, оьвкуна кумаг бан. Жул щалагу курс рязи хьуна. Тания шихунмай на зий бура «ятIул зоналий», вирус ппив къашаву мурадрайсса давуртту дуллай, — буслай бур Тамари.
Вай зий бур группардайх бав­чIуну. Гьарицаннан цанна-цанна ккаккан дурсса давур­тту дур. ЦIанасса чIумал ва цила группалувасса студентътуращал, аьмну 12-13 инсан, зий бур аэропортрай. Ххал дуллай бур пассажиртурал температура, дуцIин дуллай бур анкетарду.
— Гьарица кьини 9-10 рейс дикIай, 150-200 пассажир усса.


— Гьарица кьини 9-10 рейс дикIай, 150-200 пассажир усса. Гьарица инсан сияхIрайн лавсун, бувчIин бавуртту дуллан аьркинссар жун. Жула халкь тагьар дурчIин ччисса бакъар. Ссавурданува буклакисса инсантуращал зун жунгу бигьану къабикIай, — тIий бур Тамари.


Гьарица инсан сияхIрайн лавсун, бувчIин бавуртту дуллан аьркинссар жун. Жула халкь тагьар дурчIин ччисса бакъар. Ссавурданува буклакисса инсантуращал зун жунгу бигьану къабикIай, — тIий бур Тамари. Цаппара ванил группалувасса оьрчIру-душру цIанасса чIумал зий бур Роспотребнадзорданул отделданий. Цавай «Горячая линиялий», цавай – дазуй, кьатIату бувкIми обсерваторданувун тIайла буклай, цавайгу – адресирттай постановленияртту биян буллай.
Коронавирусрал инфекция ппив хьусса захIматсса тагьарданий жула медициналул университетрал студентътурал хъуннасса хъар лархъунни ва хIакьинусса кьинигу лахълай бур, нигьачIаву дусса инфекция ппив хьун къаритан хIакинтуращал архIал зий.
— Тагьар диркIссаннуяр къулай дан бюхъарчагу, жул даву чан къархьунни, — тIий бур Тамари.
ЦIуллушиву дулуннав, ахир хайрданийн дукканнав.

Читайте также: