Студентъталгу – хIакинтуран кумаграй

Студентъталгу – хIакинтуран кумаграй

Дагъусттаннал паччахI­лугърал медициналул уни­верси­тетрачIасса Медициналул колледжрал студентътал був­ккунни дипломрал хьхьичI шай­сса практикалийн республикалул медициналул идарарттайн.


Гьашину медпрактикалий ур 286 выпускник, миннава утти­нин 8 инсан тIайла увккун ур «ятIулмур зоналийсса» даврийн, 7 – Анаварсса медициналул экстренный кумаграл центрданийн. Муниннин хьхьичI гьарцагу студентнал дурну дур коронавирусрайн­сса тестирование. Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университетрал тIурча, ми студентътал щаллу бувну бур коронавирусрая буруччавриву чара бакъа аьркинмунил.

Му бакъассагу, Медициналул колледжрал студентътал цала хушрай ва хьхьичIунну гьуртту хъанай бур хIакьину республикалул хъун шагьрулий дуллалисса, цIанасса тагьарданул тIалавшиндарайсса цайми-цаймигу давурттавух, миннувух – коронавирусрал инфекциялуцIун бавхIуну тIивтIусса колл-центрдай операторталну зий ва агьалинан аьркинсса дуки-хIачIия шарда-шардай диян дуллай. Жагьилтурал цалла дартIун дур МахIачкъала шагьрулий ялапар хъанахъисса ахIвал-хIал кIюласса кулпатирттан кумагран дуки-хIачIия ласун­сса 100 азарда къуруш.

Бадрижамал Аьлиева

Читайте также: