АхIмад АхIмадов: «Коронавирусрал жула яру тIивтIунни»

АхIмад АхIмадов: «Коронавирусрал жула яру тIивтIунни»

Туркнаву кьатIув буккан къабитлай бусса бур 20 шинаяр мюрщимигу, 65 шинаяр хъунимигу

Коронавирусрал пандемиялул ццах бувтунни щалагу дунияллул халкьуннавун. Азар сукку хьусса цинявппа билаятирттай карантинну баян бувну, агьали мюхчан бансса чаранну ляхълай бур.

Ва иширацIун дархIусса тагьар жула чIаххувсса Туркнал билаятрай ци дурив кIул бан на оьвкуссия сайки 30 шинай тих ялапар хъанахъисса жула лакрал цIанихсса артист-балайчи, итххявхсса ишбажаранчи АхIмад АхIмадовлуйн.


Андриана Аьбдуллаева
АхIмад ялапар хъанай ур Туркнал хъун шагьрулий ИстIамлив. Ванал бусласимунийн бувну, Туркнал хIукуматрал хъунимигу хъинну ялув бавцIуну бусса бур агьали коронавирусрал азарунния мюхчан бан. Тихгу хъунисса шагьрурдай ИстIамлив, Анкаралий, Измирдай, Аданалий, Мерсиннай карантинну баян бувну бусса бур. ЦукунчIав кьатIув бу­ккан къабитлай бусса бур оьрмулул 20 шинаяр мюрщимигу, 65 шинаяр хъунимигу. Агьалигу, закондалийн мютIину, хIукуматрал увкумур биттур буллай, ххуттава къабуклай бусса бур.

Лавкьуну бусса бур дуккаврил идарартту. Рамазан барз байбивхьуну бунува, мизитирттавун бухлахавур­тту, цачIун батIавуртту дакъа­сса дур. Инсантал цала дин-чак шарда дуллай бусса бур. Агьалинайх укра маскарду дачIайсса дур. Къашавай хьусса ухьурча, уква хъин антIишиву баян бувну бур паччахIлугърал. Аэропортру лавкьуну, самолетру къалехлай дусса дур. Инсантал ца шагьрулува гамур шагьрулувун бигьану итабакьлай бакъасса бур. Ххуллурдайх полициялул зузалт бавцIуну, низамрава увкма жавабрайн уцлай бусса бур.

— Жул жула кулпат оьккину бакъар. Туркнал хIукуматрал аякьалуцIун, жух, аьрасатлувтурах, Аьрасатнал хIукуматралгу къулагъас дур. ТIайламур бусан, жу ялапар хъанахъисса кIанттурдай ва азаруннил къашавай хьусса ягу ливтIусса къавхьунни. Гьавалул тагьаргу ххуй­сса духьувкун, бувагу кьатIув къабувккунгу къашай. Ца чулуха, ва дуниялгу, тIабиаьтгу дигьаларгун чIалай дур. Хьхьирирду, бярду марцI хьуну, тачIав къаккаккай­сса балугъру чIалай бур. Шагьрулуву тачIав къаккаккайсса лелу­ххант лехлай бур. Цуппа ва коронавирусрал жула яру тIивтIунни. Ва дунияллий, тIабиаьтрай инсаннал цуксса зулму буссарив чIалан бивкIунни. Оьккимур къаккав­ккун ххуймунил кьимат кIул къашайссар куну хIазран бакъархха учайсса.

Ттула пик­рилий, дунияллул халкьуннан бувчIунни, ци миллатрал бухьурчагу, чув ялапар хъанай бухьурчагу, ва дуниял жула цинявнналагу аьм­сса ужагъ, къатта хъанахъишиву ва жура му ядан аьркиншиву. БувчIунни хьхьирирду марцIну битан, зунттурдал, вацIрал щюллишиву ядан аьркиншиву, гьар кIанай мурхьру бугьлан, хIасил тIабиаьт мюхчанну ядуллан аьркиншиву. Авст­ралиянаву пожар хьурча, жуйнма цичIав багьлай бакъар учин бюхълай бакъар.

Сибирнаву хьумур жучIангу биллай бур, ших хьумур Сибирнавунгу биллай бур. Коронавирусрал дунияллул халкь чантI учин бунни, бакIрай бацIан бунни, жула яру тIивтIунни. Инсаннаяр тихуннай ва дунияллийсса тIабиаьтгу, хIайвантгу ябан багьлай бушиву, жула баччибакъулшиву жуйнна балану кIура даен бюхъайшиву бувчIин бунни. Ва цIанасса тагьарданий инсан чIавахьулттийх урувгун ххал хьусса някIсса ссавниягума ххари хъанай ия. Ва аьрщарая ли­хъансса кIану жула ба­къар. Аллагьнал буллусса неъматгу ябувну, ванил кьиматгу буну бикIан аьркиншиву бувчIлай бур, — тIий ур АхIмад хIакьинусса тагьарданул хIакъираву.
Ва ялагу, АхIмад рязину ур Туркнал билаятрайсса оьрмулия, дакI даркьуну ур тихсса агьулданул багьу-бизулий.

— Жула Дагъусттаннал, Къапкъазуллал инсантал бусса, жунна гъансса менталитет дусса агьали ялапар хъанахъисса кIантту бур, личIину гъурбатрай усса куна къаикIара. Жуванияр бигьану оьрму бутлатисса халкь бур. ЖучIара кунна, «кьатIух чIиртту хIулухIлахIаву», ккаккиялун­сса, пахру-ххаралунсса хъатIив-кьюртIив буллалаву ших дакъа­ссар, — тIий ур аькьлу ххисса жула лакку оьрчI!

Читайте также: