«РЖД – Медицина» азарханалийгу коронавирус дусса къашайшалт кьамул буллан байбивхьунни

«РЖД – Медицина» азарханалийгу коронавирус дусса къашайшалт кьамул буллан байбивхьунни

МахIаммад ХIажиев (киях)
Клиникалул хъунама хIакин Шамил МахIаммадовлущал

Дагъусттаннай коронавирус дусса инсантал чIяву хъанай, азарханардай къашайшалт хъин буллансса кIанттурду бухлаглан бивкIукун, Республикалул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул тIалавшиндарайн бувну, «РЖД – Медицина» (Му­ххал ххуллул) азарханалийгу байбивхьунни мукунсса къашайшалт кьамул буллай.

Имара Саидова
Ва азарханалий анавар­сса мутталий хIадур бувну бур пневмониялущалсса къашайшалт кьамул буллансса цинярдагу медициналул тIалавшиннарду щаллу дурсса корпус, личIи бувну бур ми хъин буллансса хасъсса пишакартурая сакин був­сса 4 бригада. ХIакьину ши­кку, захIматсса кьини лахълай, хIакиннал бурж дакIнихтуну биттур буллай зий ур хирургиялул отделениялул заведующийнал буржру биттур буллали­сса жула лаккучу, КIулушацIрал шяравасса ХIажиев МахIаммад Шамиллул арс. Май зурул 1-нния байбивхьуну кьамул буллай бур шикку пневмония дусса къашайшалт.

— Клиникалул хъунама хIа­кин МахIаммадов Шамил Ма­хIаммад­расуловичлул хIара­чатрайн бувну, жу бакIрая ччаннайн бияннин дузал бунну коронавирусрая буруччаву мурадрай лаххайсса комбинезоннал, маскардал ва ишла дайсса цимурца кьай-кьуйлул. Ванал най бунува, хъирив ивзун, коронавирус дусса къашайшалт утту бишин буллансса палатарду дузал бунни кислородрал точкардал ва цимурца аьркинмунил. Му бакъассагу, жул хъунама хIакин цалчинмур кьинилия шинайва ­уссар жущал архIал яла нигьачIаву думур зоналий зий. Шаннахъул нюжмар хьунни, шаппай къалавгун, шиккува бацIлай. Гьай-гьай, бигьану бакъар, къатта-къушругу кьабивтун, аьдат ба­къасса журалий зунгу.

Жун, арамтуран, ялагу бигьар, цанчирча ичIуваминналсса кулпатраща бан бюхълай буну тIий. ХIакьину хIакинтурал кьюкьраву хъуннасса хъар ларсун най бур медсестрахъул ва санитаркахъулгу. КIилийну захIматну бур цала ужагъру кIирахъул-шаннахъул нюжмардий кьабивтун зузисса хъаннин.
КIицI лаган ччай ура, цумур сменалий, та уххарчангу, къашайшалтрал ялату букъакьай­сса хъунмур медсестра ХIажиева Хамис Рамазановна. Ва виричу­сса душ цуппагу ХьурукIратусса бур.
Ва режимрай зий байбивхьуния шинмай чансса ба­къар дакIнихтуну барчаллагь тIутIисса ва, ци хъинбала-хъин­шиву дан хъинавав тIий, чIарав бацIлацIисса инсанталгу. Ттула ца гьалмахчунал дузал бунну буруччин лаххай­сса очкал. Мукунма хъунама хIакиннал гьалмахтал, жу дуки-хIачIиялул, цимурца аьркинмунил дузал буллай, кумагру буллайнма бур.

Щала дунияллийх ппив хьу­сса ва азар хъинну рахIму къабайсса дур. Коронавирусрайну хьусса (внебольничная) пневмония цаягу хIакиннаща уттигу балжину лахьхьин къархьуссар, вари чинсса лечениелул схемагу ккаккан дурну дакъассар. Къашайшалт, ялу-ялун чIяву хьурча бакъа, чан хъанай бакъар. Анаварсса кумаграйхчIин бувцуну бувкIсса пневмониялущал­сса къашайшалт кьамул буллай буру.

Инсантал нигьа бусан буллай акъара, амма ялун дирсса тагьар хъинну нигьачIисса дур. Нажагьлий, чурххал температура лахъ хьуну, хъугьу тIий, ссихI бигьин захIмат хъанай бухьурчан, чара бакъа хIакиннайн бу­ккияра. Бюхъайсса куццуй зулва зува бурувччуну, зула ичIува ца­хъис хIаллайсса уттигу бацIияра, — тIий ур МахIаммад.
МахIаммад Шамильевичлуясса, ванал ларайсса пишакаршиврия ва инсаншиврия гьарта-гьарзану бусласисса ихтилат чивчуссия жу уттигъаннугу жула кказитрай.

Хирургиялул отделениялий ваначIа хъин хъанай ивкIсса Маркьиял шяравасса Кьурбанов Жалут кказитрайхчIин барчаллагь учин увкIун уссия, буслай бусан къашавай ия къашайшалт ччаннай бацIан бан ванал дуллали­сса аякьалия.
Мяйжаннугу, хIакиннал давринсса яла лаваймур кьиматгу хъанай бур къашайшалтрал чулухасса дакIнихтунусса барчаллагьрал махъру.

Читайте также: