Хьурттал вирттал

Хьурттал вирттал

Ххувшаву ласаврил хъунмасса таварихрацIунгу бавхIуну, ттунгу ттула шяравату му дяъвилий гьуртту хьуминная ца-кIива махъ чичин ччан бивкIунни.


Хьурттал шяравату дяъвилийн лавгун ур 119 адимина, миннава 60 зана къавхьуну ур, 2, кIусса щавурду дирну, шавай зана хьуну, дяъви къуртал хьуннинма дунияллияту лавгун бур. Ярагъ канил бугьан шайма лавгссар дяъвилийн. Яла жагьилма, 16 шинавусса Дибиров Юсуп ТIагьирдул арс, лавгссар аьрайн хушрай, цала 21 шинавусса уссу лейтенант Ризван ивкIусса ча­гъар бучIавривун. Яла хъунама ивкIссар Аьвдуллаев Муса, 1892-ку шинал увсса. Дяъви байбивхьуну хъиривмур кьинива цала хушрай дяъвилийн лавгун ур Давудов Салман, Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакин. Ва зана хьуну ур 1946-ку шинал майорнал чиндалуву.

Муния махъ медучилищалуву дарсгу дихьлай, портрал азарханалий хирургнугу зий ивкIссар.
Цала шяравату бакъагу, Хьур­ттал арамтал дяъвилийн лавгун бур Грозналия, Аьшттарханная, Буйнакскалия ва ялагу личIи-личIисса хIалтIилух зий бивкIсса кIанттурдая, цала шаппаминнащалвагу хьунакъабавкьунува. Шяраву ливчIсса хъами дяъвилийминнан ппалул жуларду, катIри, гъилисса гьухъри буллай бивкIссар, арулва-мяйва цачIун хьуну цавайннал къатлуву. Ппал цавайннал дюхлай, цавайннал ххаллу дуллай, гайминнал щашлай бикIайсса бивкIун бур. Вай давурттугу дайсса диркIун дур, колхозралмур даву къуртал хьувкун, хьхьурай.

Арамтуннал даймур давугу вайннал цалла дуллай бивкIссар. Хьурттал шяраву бур дяъвилийн къатлуву усса кIия адимина лавгун, кIиягу зана къавхьуссагу.
Цинявннал цIарду къачичланна, кIицI данна къатлувату шама-мукьа чув лавгминнал цIарду.
Аьммахъал тухумраясса Ма­хIаммадлул мукьагу арс лавг­ссар: Аьмма, Сулайман, Аьлибу­тта, МахIмуд. Аьммагу, МахIмудгу зана хьуссар, Сулаймангу, Аьлибуттагу зана къавхьуссар.
Вава Аьммахъал тухумрая­сса, вайнналва ссурахъал, Аьвдуллал арсру Муса, ВалимахIаммад, Тажуттин лавгссар аьрайн. Муса зана къавхьуссар.
Авгъахъал Аьлимусал арсру – МахIаммадрасул, Ибрагьим, АьвдулхIалин лавгссар. Ибрагьим зана къавхьуссар. МахIаммадрасул, ччаннайн щаву дирну, зана хьуссар лейтенантнал чиндалуву. Яла Лув-Жунгутайлий школалий военрукну зий ивкIссар.
Ссунгъуров МахIаммадлул арсру – АхIмад, Наби, Кьура­махIаммад лавгссар. Кьура­махIаммад хъуннасса лейтенантнал чиндалуву зана хьуссар. Вайми кIиягу зана къавхьуссар.
Ишмусал кIия арс – ХIажи ва Оьмар, Ханбутайхъал Аьлибуттал арсру – МахIаммад ва ХIажи, Билалхъал Жамалуттиннул арсру – Билал ва Юсуп, Шайхмурадлул арсру – Султан ва Исмяил, ХIадисхъал ХанмахIаммадлул арсру – Аьвдурашид ва Апанни, ­Аьлил ва Маллижал арсру – Кьасин ва Шагьабуттин дяъвилия зана къавхьуссар.

Бур кулпатру, кIия лавгун, ца зана къавхьусса, къатлуву усса ца арс мугу зана къавхьусса.
КIицI данна личIи-личIисса орденнан лайкь хьуну дяъвилия зана хьуминнал цIарду: Аьли­ев Карин, Аьлиев МахIаммад (чIивима), ХIажиев Апанни, ХIажиев Ибрагьим, Вагьабов Аьвдулвагьаб, Султанов Султан, Сулайманов ВалимахIаммад, Щайхов АьвдулмутIаллиб, Давудов Салман, Аьммаев Рамазан.
Бюхъай ялагу бикIан, амма на чичав ттунма балжину кIул­миннал цIарду. Дяъвилия зана къабивкIминналгу духьун­ссия орденну, минная ттун къа­кIулли.
Нава шяраваллил тарихрал лу чичлачисса чIумал гьарцаннахь увкуссия зуламинная зунма кIулмур, ци наградарду диркIссарив чивчуну булара ттухьхьун, духьурча суратругу дулара куну. ЧIявуминнал къадуллуна.
Хьурттал шяравату дяъвилийн лавгминнава хIаписарнал чинну дусса бивкIссар: зана къавхьуми – Бариев Билал (капитан), ХIажиев Асадуллагь (капитан), ХIажиев ХIажи (ХIажибуттахъал) (лейтенант), Дибиров Ризван (лейтенант); дяъвилия зана хьуми – Давудов Салман (майор), ХIажиев Апанни (хъунама лейтенант), ХIажиев Ибрагьим (хъунама лейтенант), Оьмаров Аьлил (хъунама лейтенант), Ссунгъуров КьурамахIаммад, Ссунгъуров ХIажи (хъуними лейтенантътал), Аьлимусаев МахIаммадрасул (лейтенант).
Аьммаев Рамазан дяъвилия зана хьуссар хъунама лейтенантнал чиндалуву, яла аьралуннаву къуллугъ буллайгу ивкIун, майорнал чиндалуву чулданийн увк­ссар.

Бюхъай ялагу бикIан ттун къакIулссагу.
Дяъвилий гьуртту хьуминнавух бивкIссар хIакинталгу: ХIажиев Апанни, Ссунгъуров ХIажи, Давудов Салман, Аьлиев Аьлил. МахIачкъалалив госпитальданий зий бивкIссар терапевт ХIажиев Хайруттин, фельдшер ЦIаххаев Наби.
Дяъвилий гьуртту хьуссар жул шяравасса ца летчикгу – Бариев Юсуп. Ванал къуртал бувну бивкIссар Бакуй летный училище. Ца гьавалул десантникгу ивкIссар – ХIажиев ХIажи. Ванал къуртал бувссар воздушно-десантнал училище Бакуй. КIиягу аьрая зана къавхьуссар.

АьвдуллатIип
АьвдуллатIипов

Читайте также: