«Зу шаппа щябикIарча, жун бигьа хьунссия»

Бирлиянт КьурбанмахIаммадова

[dropcap]М[/dropcap]едициналул зузалал пиша яла жаваблувмур ва бусравмур бушиву цал ххишалану мяйжан бунни хар-хавар бакъа жула ялун дирсса оьсса азаруннил.

Хъиннува гьаз хьунни нигьачIисса шартIирдай, цахунма цивппа бивчуну учирчагу къабяйкьинссара, зузиминнал кьадру-кьимат.


Андриана Аьбдуллаева
Операционная медсестра КьурбанмахIаммадова Бирлиянтлул цимивагу гьанттар хьхьу-кьини къакуну зий, больницалийра хьхьурду дичлай. Коронавирусрал пандемия сукку хьуния шинмай Бирлиянт зий бур «ЯтIул зоналий».

1989-ку шинал МахIачкъа­лаллал медициналул училищагу къуртал бувну, Бирлиянт бувкIун бур зун шагьрулул цалчинмур азарханалийн. Зувира шин хьуну дур ванил ва ца кIанай зий. ХIакьину Бирлиянт зий бур азарханалул 6-мур зивулий цIуну тIивтIусса ОНМК отделениялул (неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения) корпусраву.

— Къашайшалтрай ( 53 инсан ур хIакьину ттучIа) капельницарду дихьлай, ххалаххив ва даруртту буллай, температура ххал дуллай, анализру ласлай, ряхра ссят шай ттул «ЯтIул зоналий» зий. Къашайшалт чIявусса бур. Ххи хьурча бакъа, цалсса чан хъанай бакъар, 50-нния ливчу­сса инсантал бур хIакьинусса кьини. Интенсив терапиялул ца палаталуву 8 инсан ур. Вай так жул зивулиймири. Тагьар захIматсса дур.

Биялну бакъар зузалт, буминнайн хъунмасса гуж багьлай бур. Ттуяр хьхьичI зий бивкIсса чIявусса зузалт цивппа къашай хьунни, — тIий, буслай бур Бирлиянт.
Ва ялагу оьвчаву дуллай бур агьалинайн, мабуккару кьатIув, зу шаппа щябикIарча, жунгу бигьа хьунссар, ссавур дурну, цахъи хIаллай щябикIияра шаппа, жугу жула ичIунмай, жула шаппай кIурабаллан ччай буруча тIий.