ХхувшавричIансса ххуллу ххирану бавцIуссар

ХхувшавричIансса ххуллу ххирану бавцIуссар

АхIмад- Хан Султан фотокорреспондент Амин Чутуевлущал
ва Илияс Щурпаевлущал

Май зурул 9-нний дурусну 75 шин хъанай дур ламсанащалсса мусиватсса дяъвилуву совет аьралуннал ххувшаву ларсун. Ва Совет билаятрал яла хъунмур байран-я, утти щалва Аьрасатнавугу яла кьиматраймур байранни. ДакIнихтуну барча буллай ура «Илчи» кказитрайхчIин цинявгу дагъусттанлувтал.

Гьай-гьай, иттав макь гьуххи хьун дувай байранни. 27 миллион инсантурал дяъвилул цIарал бювкьунтIий. Щалва билаятрайцири Ххувшаву ласун хьхьу- кьини хIарачат буллай бивкIунтIий. Кув –талатаврил майданнив Ватандалул цIаний цIаравун ххя­хлай, кувгу захIматрал фронт­рай буххаву къакIулну зий. Ххув­шавричIансса ххуллу билаятран лап ххирану бавцIуссар, амма совет арсурваврал ватандалул тарих бюхттулну гьаз бувссар: 11600 инсан Совет Союзрал Виричув тIисса цIанин лайкь хьуссар, 154 инсан кIийла лайкь хьуссар му цIанин ва шама инсан шамийла лайкь хьу­ссар.

Да­гъусттаннал агьалиналгу ва Ххувшавриву хъунмасса бутIа бивхьуссар, 190 азара инсан талай бивкIссар, миннавату чIявуми дяъвилул бювкьссар. 56 инсан лайкь хьу­ссар Совет Союзрал Виричувнал цIанин ва уягу ца инсан, АхIмад- Хан Султан кIийла лайкь хьу­ссар ва цIанин. ЧIявусса вир­ттал аьрая зана хьуссар кув чулахъ хьуну, кувгу щавурдал ва цIунцIиярттал оьрмулухун­сса инвалидтал бувну. Хаснува хъуннасса къия хьуссар лакрал миллатрай, увагу 50 азара инсан усса миллат­рал 5000 чув аьрайн лавгссар.

Танийсса информациялул агентствардай, кказитирттай жулва вирттаврая буслай ва чичлай бивкIссар. Лакрал миллатрава ххюя инсан Вирттаврал мусил цIуртти ласун лайкь хьуссар. Миннавух 1-мур ЦIувкIратусса Султаннул арс АхIмад-Хангу. ЦIувкIрату аьрайн увцуссар 190 чув, миннавату сайки бачIи талатаврил майданнай жанну харж дурну гъурбатрай гьаврду нясивну ливчIссар. 11 цIувкIрачув — хIаписартал командирталну бивкIссар, 28 инсан муша­къат хьуну бувкIссар аьрая. Хасну жул кулпатрава аьрая зана къавхьуминнавух буссар ни­ттиуссу Сайдуев Кьурбан, бу­ттауссу ХIажикьурбанов Рамазан. НиттийхчIинсса ссурахъу Мусаев МахIаммад, мяйжан­ссар, орденнащал ва медаллащал зана хьуссия, мугу ччянива лавгссар дунияллия.

Гьай- гьай, цIувкIуллалгу багьавайри пахру бувайсса Ухссавнил Ккавкказнаву ва Дагъусттаннай ца акъа-акъа­сса Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад- Хан Султаннуяту. Революция хьуннин хьхьичIсса шиннардийва АхIмад-Ханнул ппу хъуними уссурвавращал, Кьасимлущал ва ХIасан-ХIусайннущал хIалтIилий Къиримнавун лавгун ивкIссар маэшатрал хъирив. ­Уссурваврал ссу ПатIимат шяравува кьабивтссар, мугу ттул ниттил СахIибатлул нинур бивкIссагу. АхIмад-Хан ттул ниттил ссурахъур. Гьай-гьай, оьр­мулул 25 шинаву кIийла Совет Союзрал Виричувнал ЦIукун лайкь хьусса, щалва Совет Союзрай цIа машгьурсса АхIмад- Хан жула гъанчув ушиврия мудангу пахру бикIай.

ХIатта му Къиримнал аьрщарай увсса ва хъуна хьусса унугу, кулпатгу тихавасса бувцуну ивкIхьурчагу, хаварду тIайлассагу, щялуссагу бухьурчагу мунал цIанил лагма, АхIмад- Ханнун буттал ватан къаххирану къадиркIссар, Ла­ккуйнгу, ЦIуссалаккуйнгу гъирарай увкIссар. Цалалу душманнал 47 самолёт руртсса, яла захIматми самолётру махь дуллай испытательну зий ивкIсса ва цалчинсса космонавт Гагарин космосравун хIадур уллай бивкIминнал кьюкьлуву ивкIсса АхIмад-Хан дунияллия лавгссар 50 шинал оьрмулуву самолёт пIякь куну. СССР-данул лайкь хьусса лётчик испытательнан, кIийла Виричувнан, Лениннул орден шамийлла лайкь дур­сса, ЯтIул Ттугълил Орден мукьийла лайкь дурсса АхIмад- Хан Султаннун октябрь зурул 25-нний 100 шин хьунтIиссар.

Гьар шинах Ххувшаврил кьини чIявусса агьлу батIай Виричувнал гьайкалданучIан, баласса ишру хьхьичIун багьлай бур гьашину, гьайкалданучIан батIин хьунсса ххай акъара. Ххувшаврил байрандалул сиймур коронавирусирттаща яларай дуван къахьунтIиссар, бюхттул­сса байран бюхттулсса байранну личIантIиссар. АхIмад-Хан Султаннул ттуршра шинал юбилеймур лахъа- хъунсса даражалий тIайла дуккансса ният духьукун, вирусрал щатIи лагь шайхту юбилейрайн хIадур хъанан­ссару. Ттул хъунмасса умуд бур ЦIувкIуллал шяраваллил Жяматийсса Советрал юбилейрайнсса хIадуршиннараха зун­сса комитетгу хIасул бувну, циняв хIала бувххун лахъсса даражалий, Виричувнал цIанин лайкьну давурттив дуллан­ссар тIисса.

Яла жува чIявуну ва чIявуми агьлу батIаймур гьайкал МахIачкъалаливмур духьукун, гьайкал дакьин дурну, цIудуккан дурну, лагма- ялттусса кIанттугу щюллишиврувун бахьлаган бувну ящунал ябацIансса даражалийн дуцинссар тIисса. Агар республикалул хъуними вай иширттан арцу итадакьинтIий бакъахьурча, жунна датIан аьркинни арцу, шайнал шайсса кумаг банссия. Жула шяравучувнал, язисса арснал юбилей лайкьсса даражалий тIайла ду­кканшиврул. ДакIнихтуну барча буллай ура лакрал жямат, чIа тIий ура цинявннан цIакьсса цIуллушиву! Къабаяннав жунма утти тачIаввагу дяъвилул ххур­ххулул чIу, дуниял паракьатну личIаннав!

Сайдун ХIажикьурбанов,
Совет Союзрал кIийла
Виричу АхIмад- Хан
Султаннул ссурахъил арс
Таржума
ПатIимат Рамазановал

Читайте также: